Rabu, 18 April 2012

Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al-Fatihah

Tulisan ini saya ambil dari beberapa sumber dan kitab/buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Semoga tulisan ini bermanfaat.
surat alfatihah1 Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al Fatihah
Surat Al-Fatihah merupakan surat yang turun di Mekkah. Oleh karenanya, surat ini masuk kategori surat Makiyyah. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini disebut juga dengan nama Ummul Kitab.
Dalam keterangan lain; dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda,
“Alhamdu lillahi rabbil ‘alamina adalah Ummul Qur’an, Ummul Kitab, Sab’ul Masani dan Al-Qur’anul Azim,” (HR At-Tirmidzi)
Al-Fatihah juga dinamakan dengan sebutan Al-Hamdu. Surat ini juga disebut dengan nama Ash-Shalat. Hal ini didasarkan pada hadits,
“Aku bagikan shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian. Apabila seorang hamba mengucapkan, “Alhamdulillahi rabbil ‘alamin (Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam), maka Allah berfirman, “Hamba-Ku telah memuji-Ku” (Hadits)
Disebut Ash-Shalat, karena surat Al-Fatihah merupakan syarat di dalam shalat.
Surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan syifa’, sebagaimana terdapat di dalam riwayat Ad-Darimi dari Abu Sa’id ra, Rasulullah saw bersabda, “Fatihatul Kitab (surat Al-Fatihah) merupakan obat penawar bagi segala jenis racun.”
Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah ruqyah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih. Yaitu ketika Abu Sa’id sedang mengobati seorang laki-laki yang tersengat kalajengking. Ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau bersabda, “Siapakah yang memberi tahu kamu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah.”
Masih banyak lagi nama-nama lain dari Surat Al-Fatihah. Ada yang menamakan dengan Asasul Qur’an (fondasi Al-Qur’an), Al-Waqiyah dan Al-Kafiyah. Selain itu, ada yang menamakannya dengan Al-Kanz.
Ada perbedaan pendapat tentang dimanakah turunnya surat Al-Fatihah. Ibnu Abbas ra., Qatadah dan Abul Aliyah berpendapat bahwa surat ini turun di Mekkah. Namun juga ada yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat Madaniyah alias turun di Madinah. Pendapat ini dianut merupakan pendapat Abu Hurairah ra, Mujahid, Ata Ibnu Yasar dan Az-Zuhri. Ada lagi yang berpendapat bahwa Surat Al-Fatihah turun dua kali. Pertama turun di Mekkah dan kedua turun di Madinah. Namun yang terkuat dan mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah turun di Mekkah. Kesimpulan ini berdasarkan firman Allah,
“Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang,” (QS Al-Hijr (15):87)
Surat Al-Fatihah merupakan surat yang turun di Mekkah. Oleh karenanya, surat ini masuk kategori surat Makiyyah. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini disebut juga dengan nama Ummul Kitab.
Dalam keterangan lain; dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda, “Alhamdu lillahi rabbil ‘alamina adalah Ummul Qur’an, Ummul Kitab, Sab’ul Masani dan Al-Qur’anul Azim,” (HR At-Tirmidzi)

Arti Dan Makna Surat Al-fatihah

Ayat 1:basmalah Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahBismillaahirrohmaanirohiim
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”.
Ummu Salamah r.a. berkata, “Rasulullah saw. telah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Fatihah dalam salat. (Hadis da’if Riwayat Ibnu Khuzaimah).
Abu Hurairah r.a. ketika memberi contoh salat Nabi saw. membaca keras-keras Bismillahirrahmanirrahim.                     (HR. an-Nasa’i, Ibn Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim).
Imam Syafii dan al-Hakim meriwayatkan dari Anas r.a. bahwa Muawiyah ketika sembahyang di Madinah sebagai imam, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ditegur oleh sahabat Muhajirin yang hadir, kemudian ketika sembahyang lagi ia membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Adapun dalam mazhab Imam Malik tidak membaca Basmalah berdasarkan hadis Aisyah r.a. yang berkata,
“Biasa Rasulullah saw. memulai salat dengan takbir dan bacaannya dengan Alhamdu lillahi rabbil alamin. (HR. Muslim).
Anas r.a. berkata, “Saya sembahyang di belakang Nabi saw., Abu Bakar, Umar, Utsman dan mereka semuanya memulai bacaannya dengan Alhamdu lillahi rabbil alamin”. (Bukhari, Muslim).
Dan sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap perkataan dan perbuatan. karena sabda Nabi saw. yang berbunyi: “Tiap urusan (perbuatan) yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus berkatnya.”
Juga sunat membaca Basmalah ketika wudu, karena sabda Nabi saw.:
“Tiada sempurna wudu orang yang tidak membaca Bismillah”
Dan sunat juga dibaca ketika menyembelih (membantai) binatang, juga sunat ketika makan, karena sabda Nabi saw. ke- ada Umar bin Abi Salamah yang berbunyi,
“Bacalah Bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat-dekat kepadamu”(HR.Muslim).
Juga membaca Basmalah ketika akan jima’ (bersetubuh) sebagaimana riwayat Ibn Abbas r.a. Rasullah saw. bersabda:
“Jika salah satu dari kamu akan bersetubuh (jima’) dengan istrinya membaca, “Dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Jika ditakdirkan mendapat anak maka anak tersebtu tidak mudah diganggu oleh setan untuk selamanya”. (HR. Bukhari, Muslim).
Bismillah ( Dengan nama ALLAH )
Dengan nama Allah. Susunan kalimat yang demikian ini dalam bahasa Arab berarti ada susunan kata-kata yang mendahuluinya yaitu: Aku mulai perbuatan ini dengan nama Allah, atau: Permulaan dalam perbuatanku ini dengan nama Allah; untuk mendapat berkat dan pertolongan rahmat Allah sehingga dapat selesai dengan sempurna dan baik. Juga untuk menyadari kembali sebagai makhluk Allah, bahawa segalanya bergantung kepada rahmat kurnia Allah. Hidup, mati dan daya upaya semata-semata terserah kepada rahmat kurnia Allah Azza wa Jalla.
ALLAH
Nama Zat Allah Ta’ala. Nama Allah khusus bagi Allah, tidak dinamakan pada zat yang lain selain Allah. Haram menamakan dengan nama Allah pada zat yang lain selain Allah melainkan dengan menyandarkan sesuatu seperti Abdullah (hamba Allah) atau Amatullah (hamba perempuan Allah).
Ar-Rahman Ar-Rahim (Yang Maha Murah Yang Maha Penyayang)
Ar-Rahman (Yang Pemurah) yakni yang penuh rahmatNya kepada semua makhluk di dunia hingga di akhirat, kepada yang mukmin maupun yang kafir. Adapun Ar-Rahim (Yang Penyayang) khusus rahimNya buat kaum mukmin sahaja.
Firman Allah: “Arrahman alal arsyi istawa”, untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah meliputi (memenuhi) seiuruh Arsy. Dan firman Allah: “Wa kaana bil mu’miniina rahiima” (Dan terhadap kaum mukminin sangat belas kasih).
Nama Rahman ini juga khusus bagi Allah, tidak dapat dipakai oleh lain-lainNya. Karena itu ketika Musailama al-Kadzdzab berani menamakan dirinya Rahmanul Yamamah, maka Allah membuka kepalsuan dan kedustaannya, sehingga dikenal di tengah-tengah masyarakat Musailamah al-Khadzdzab bukan sahaja bagi penduduk kota bahkan orang-orang Baduwi juga menyebutnya Musailamah al-Khadzdzab iaitu Musailamah Yang Pembohong.
Kesimpulan di dalam asma (nama-nama) Allah ada yang dapat dipakai oleh lain-Nya dan ada juga yang tidak dapat dipakai oleh lain-Nya seperti Allah, Ar-Rahman, Al-Khalik, Ar-Razak dan lain-lainnya. Dan yang boleh seperti Ar-Rahim, As-Sami’, Al-Bashir seperti firman Allah, “Faja’alnaahu samii’an bashiira” (Maka Kami jadikan manusia itu mendengar lagi melihat).
Ayat 2:
hamdalah1 Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahAlhamdu lillaahi robbil ‘alamiin
“Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta.”
Ibn Jarir berkata, “Alhamdu lillah, syukur yang ikhlas melulu kepada Allah tidak kepada lain-lain-Nya daripada makhluk-Nya, syukur itu karena nikmat-Nya yang diberikan kepada hamba dan makhluk-Nya yang tidak dapat dihitung dan tidak terbatas, seperti alat anggota manusia untuk menunaikan kewajiban taat kepada-Nya, di samping rezeki yang diberikan kepada semua makhluk manusia, jin dan binatang dari berbagai perlengkapan hidup, karena itulah maka pujian itu sejak awal hingga akhirnya tetap pada Allah semata-mata.
Alhamdullilah
Puji-pujian ada empat :
 1. Pujian Allah kepada Allah (Dzatnya sendiri)
 2. Puji Allah kepada makhluk (ciptaanNya)
 3. Puji makhluk kepada Allah
 4. Puji makhluk kepada makhluk
Semua pujian ini hakikatnya kembali kepada Allah oleh sebab itu segala puji bagi Allah
Pujian Allah pada diri-Nya, yang mengandung tuntunan kepada hamba-Nya supaya mereka memuji Allah seperti seakan-akan perintah Allah, “Bacalah olehmu Alhamdulillah”.
Alhamd pujian dengan lidah terhadap sifat-sifat pribadi, maupun sifat yang menjalar kepada orang lain, sebaliknya syukur itu pujian terhadap sifat yang menjalar, tetapi syukur dapat dilaksanakan dengan hati, lidah dan anggota badan. Alhamd berarti memuji sifat keberanian, kecerdasan-Nya atau karena pemberian-Nya. Syukur khusus untuk pemberian-Nya. Alhamd (puji) lawan kata Adzzam (cela).
Ibn Abbas r.a. berkata, Umar r.a. berkata kepada sahabat- sahabat, “Kami telah mengerti dan mengetahui kalimat Subanallah, laa ilaha illallah dan Allahu Akbar, maka apakah Alhamdu Lillahi itu?” Jawab Ali r.a., “Suatu yang dipilih oleh Allah untuk memuji Zat-Nya”.
Ibn Abbas berkata, ‘Alhamdu Lillah kalimat syukur, maka jika seorang membaca Alhamdu Lillah, Allah menjawab, “HambaKu telah syukur pada-Ku”.
Jabir bin Abdullah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda: Seutama-utamanya zikir ialah “La ilaha illallah”, dan seutama-utamanya doa ialah “Alhamdu Lillah”. (HR. at-Tirmidzi, hadis Hasan Gharib).
Anas. bin Malik r.a. berkata, Nabi saw. bersabda: Tiadalah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba- Nya, kemudian hamba itu mengucap “Alhamdulillah”, melainkan apa yang diberi itu lebih utama (afdhal) dari yang ia terima. Maksudnya ucapan “Alhamdulillah”  lebih besar nilainya dari nikmat dunia itu). (HR. Ibnu Majah).
Anas r.a. juga meriwayatkan Nabi saw. bersabda, “Andaikan dunia sepenuhnya ini di tangan seorang dari umatku kemudian ia membaca ‘Alhamdulillah’ maka pasti kalimat Alhamdulillah lebih besar dari dunia yang di tangannya itu”.   Awalan ‘Al’ dalam kalimat Al-hamdu berarti segala jenis puja dan puji bagi Allah. Sebagaimana tersebut dalam hadis “Allahumma lakal hamdu kulluhu walakal mulku kulluhu wa biyadikal khair kullihi wa ilaika yar ji’ul amru kulluhu”         (Ya Allah bagi-Mu segala puji semuanya, dan bagi-Mu kerajaan semuanya dan di tangan-Mu kebaikan semuanya, dan kepada-Mu kembali segala urusan semuanya).
Rabb
Berarti pemilik yang berhak penuh, juga berarti majikan, juga yang memelihara serta menjamin kebaikan dan perbaikan, dan semua makhluk alam semesta.
Alamin
Alam ialah segala sesuatu selain Allah. Maka Allah; Rabb dari semua alam itu sebagai pencipta, yang memelihara, memperbaiki dan menjamin. Sebagaimana tersebut dalam surat asy- Syu’araa 23-24.
Fir’aun bertanya, “Apakah rabbul alamin itu?”
Jawab Musa, “Tuhan Pencipta, Pemelihara penjamin langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya, jika kalian mahu percaya dan yakin.”
Alam itu juga pecahan dari alamat (tanda) sebab alam ini semua menunjukkan dan membuktikan kepada orang yang memperhatikannya sebagai tanda adanya Allah Tuhan yang menjadikannya.
Ayat 3:
arohman Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al Fatihah Arrohmaanirrohiim
“Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.”
Ar-Rahman; yang memberi nikmat yang sebesar-besarnya seperti nikmat makan, minum, harta benda dan lain-lain.
Ar-Rahim; yang memberi nikmat yang halus sehingga tidak terasa, seperti nikmat iman dan islam. Jika anda akan menghitung nikmat kurnia Allah maka takkan dapat menghitungnya.
Ayat 4:
maliki Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al Fatihah
Malikiyaumiddiin atau maaliki yaumiddiin
“Raja yang menguasai hari pembalasan”
Maliki
Dapat dibaca: Maliki (Raja), dan Maaliki (Pemilik – Yang Memiliki).
Maaliki sesuai dengan ayat: “Sesungguhnya Kami yang mewarisi bumi dan semua yang di atasnya, dan kepada Kami mereka akan kembali.” (Maryam 40).
Maliki sesuai dengan ayat: Katakanlah, “Aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Rajanya manusia”. (an-Naas 1-2)
“Bagi siapakah kerajaan pada hari ini (hari kiamat)? Bagi Allah Yang Esa yang memaksa (perkasa).” (al-Mu’min = Ghafir 16).
Kerajaan yang sesungguhnya pada hari itu hanya bagi Ar: Rahman. (al-Furqan 26).
Ad-Din (Pembalasan dan Perhitungan).
Sesuai dengan ayat: “Apakah kami akan dibalas (diperhitungkan)”. (as-Shafaat 53).
Umar r.a. berkata, “Adakan perhitungan bagi (hitunglah) dirimu sebelum kamu dihisab (diperhitungkan) dan pertimbangkan untuk dirimu sebelum kamu ditimbang, dan siap-siaplah untuk menghadapi perhitungan yang besar, menghadap kepada Tuhan yang tidak tersembunyi pada-Nya sedikit pun dari amal perbuatanmu. Pada hari kiamat kelak kalian akan dihadapkan kepada Tuhan dan tidak tersembunyi pada-Nya suatu apa pun.”
Ayat 5:
iyaka Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al Fatihah
“Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin.”
“Hanya kepadaMu (Allah) kami mengabdi (menyembah) dan hanya kepada-Mu pula kami minta pertolongan.”
Adh-Dhahaak dari Ibn Abbas berkata, “Iyyaka na’budu bermaksud Kepada-Mu kami menyembah mengesakan dan takut dan berharap, wahai Tuhan tidak ada lain-Mu”. Dan Iyyaka nasta’in bermaksud “Kami minta tolong kepada-Mu untuk menjalankan taat dan untuk mencapai semua hajat kepentinganku”
Qatadah berkata : Dalam Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in, Allah menyuruh supaya tulus ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah dan supaya benar-benar mengharap bantuan pertolongan Allah dalam segala urusan.”
Dalam kalimat ini didahulukan kata iyyaka (Hanya kepadaMu) kemudian na’budu  (kami menyembah) terdapat penekanan makna kekhususan jika dibandingkan dengan kebalikannya na’budu iyyaka.
Kemudian kata na’budu lebih dulu dari kata nasta’in, mengandung makna sudah selayaknya kita mendahulukan peribadahan kepada Allah dari pada  memohon pertolongan dariNya. Sebab tidak sopan dan kurang tata krama seorang hamba meminta gaji atau bayaran atau pertolongan kepada majikannya sebelum dia melakukan perintah majikan tersebut. Hal ini hendaknya dipahami oleh manusia yang mengaku sebagai hamba Allah. Kerjakan dulu perintah Big Boss baru kemudian minta bayaran atau kalau sabar tunggu saja pasti Big Boss akan memberi bayaran tanpa harus diminta.
Ayat 6:
ihdina Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahIhdinashshiroothol mustaqim
“Tunjukilah kami jalan yang lurus”
Shiraathal mustaqiim, jalan yang lurus yang tidak berliku-liku. Shiraatal mustaqiim, ialah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah saw.
Juga berarti Kitab Allah, sebagaimana riwayat dari Ali r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,”Asshiratul mustaqiim kitabullah’.
Juga berarti Islam, sebagai agama Allah yang tidak akan diterima lainnya.
An Nawas bin Sam’aan r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“Allah mengadakan contoh perumpamaan suatu jalan (shirrat) yang lurus, sedang di kanan-kiri jalan ada dinding dan di pagar ada pintu-pintu terbuka, pada tiap pintu ada tabir yang menutupi pintu, dan di muka jalan ada suara berseru,     “Hai manusia masuklah ke jalan ini, dan jangan berbelok dan di atas jalanan ada seruan, maka bila ada orang yang akan membuka pintu diperingatkan, ‘Celaka anda, jangan membuka, sungguh jika anda membuka pasti akan masuk’.         Shiraat itu ialah Islam, dan pagar itu batas-batas hukum Allah dan pintu yang terbuka ialah yang diharamkan Allah- sedang seruan di muka jalan itu ialah kitab Allah, dan seruan diatas shirat  ialah seruan nasihat dalam hati tiap orang muslim. (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa’i).
Tujuan ayat ini minta taufik hidayah semoga tetap mengikuti apa yang diridhai Allah, sebab siapa yang mendapat taufik hidayat untuk apa yang diridai Allah maka ia termasuk golongan mereka yang mendapa nikmat dari Allah dari golongan  Nabi, shiddiqin, syuhada dan shalihin. Dan siapa yang mendapat taufik hidayah sedemikian itu berarti ia benar-benar seorang muslim yang berpegang pada kitab Allah dan sunnaturrasul, menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan syareat agama.
Jika ditanya, “Mengapakah seorang mukmin harus minta hidayah, padahal ia shalat itu berarti hidayah?”
Jawabnya, “Seorang memerlukan hidayah itu pada setiap saat dan dalam segala hal keadaan kepada Allah supaya tetap terus terpimpin oleh hidayah Tuhan itu, karena itulah Allah menunjukkan jalan kepadanya supaya minta kepada Allah untuk mendapat hidayah, taufik dan pimpinan-Nya. Maka seorang yang bahagia hanyalah orang yang selalu mendapat taufik hidayah Allah.
Sebagaimana firman Allah dalam ayat 136, surat an-Nisa:  “Hal orang beriman percayalah kepada Allah dan Rasulullah” (an-Nisa 136).
Dalam ayat ini orang mukmin disuruh beriman, yang maksudnya supaya terus tetap imannya dan melakukan semua perintah dan menjauhi larangan, jangan berhenti di tengah jalan, yakni istiqamah hingga mati.
Ayat 7:
SIROTOL Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al Fatihah
Shiraathalladzina an’amta alaihim ghairil maghdhubi ‘alaihim waladh dhaallin
“(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”
Inilah maksud jalan yang lurus itu, yaitu jalan yang dahulu sudah pernah ditempuh oleh orang-orang yang mendapat rida dan nikmat Allah ialah mereka yang tersebut dalam ayat 69 an-Nisa:
“Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah maka mereka akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari para Nabi, shiddiqin, syuhada dan shalihin, dan merekalah sebaik-baik kawan.” (an-Nisa 69)
Dilanjutkan oleh Allah dengan ayat:
“Dzalikal fadh lu minallahi wakafa billahi aliimaa”  (Itulah kurnia Allah dan cukup Allah yang Maha Mengetahui.)
Ibnu Abbas berkata, “Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Tuhan kepada mereka sehingga dapat menjalankan taat ibadat serta istiqamah seperti Malaikat, Nabi-nabi, Shiddiqin, syuhada dan shalihin.
Bukan jalan orang-orang dimurkai atas mereka, yaitu mereka yang telah mengetahui kebenaran hak tetapi tidak melaksanakannya seperti orang-orang Yahudi, mereka telah mengetahui kitab Allah, tetapi tidak melaksanakannya, juga bukan jalan orang-orang yang sesat karena mereka tidak mengetahui.
Ady bin Hatim r.a. bertanya kepada Nabi saw., “Siapakah yang dimurkai Allah itu?” Jawab Nabi saw., “Alyahud (Yahudi)”. “Dan siapakah yang sesat itu?” Jawab Nabi saw. “An-Nashara (Kristen/Nasrani)”.
Orang Yahudi disebut dalam ayat “Man la’anahullahu wa ghadhiba alaihi”(Orang yang dikutuk (dilaknat) oleh Allah dan dimurkai, sehingga dijadikan di antara mereka kera dan babi).
Orang Nashara disebut dalam ayat “Qad dhallu min qablu, wa adhallu katsiera wa dhallu an sawaa issabiil” (Mereka yang telah sesat sejak dahulu, dan menyesatkan orang banyak, dan tersesat dari jalan yang benar.)
Kesimpulan :
Surat ini hanya tujuh ayat, mengandung pujian dan syukur kepada Allah dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifat-Nya yang mulia, lalu menyebut hal Hari Kemudian, pembalasan dan tuntutan, kemudian menganjurkan kepada hamba supaya meminta kepada Allah dan merendah diri pada Allah, serta lepas bebas dari daya kekuatan diri menuju kepada tulus ikhlas dalam melakukan ibadat dan tauhid pada Allah, kemudian menganjurkan kepada hamba sahaya selalu minta hidayah taufik dan pimpinan Allah untuk dapat mengikuti shirat mustaqiim supaya dapat tergolong dari golongan hamba-hamba Allah yang telah mendapat nikmat dari golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Shalihin. Juga mengandung anjuran supaya berlaku baik mengerjakan amal saleh jangan sampai tergolong orang yang dimurkai atau tersesat dari jalan Allah.

KASIAT SURAT AL-FATIHAH


 1. Barang siapa membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berwudhu sebanyak 70 kali setiap hari selama tujuh hari lalu ditiupkan pada air yang suci lalu diminum maka ia akan memperolehi ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari fikiran yang rusak (kotor, mesum).
 2. Barang siapa yang membaca ‘Al-Fatihah’ diwaktu hendak tidur, Surah ‘Al-Ikhlas’ sebanyak 3 kali dan Mu’awwidzatain maka ia akan aman dari segala hal selain ajal. Dan siapa berhajat (berkeinginan sesuatu) kepada Allah SWT kemudian dia membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali diantara sembahyang sunat Subuh dan sembahyang fardu Subuh sampai 40 hari (tidak Lebih) kemudian memohon kepada Allah SWT, Insyaallah Dia akan  memenuhi keperluannya.
 3. Barangsiapa membaca Fatihah berserta Bismillah diantara sunat Subuh dan fardu Subuh dengan Istiqomah maka jika ia menginginkan pangkat, terkabullah permohonannya dan kalau ia fakir maka akan jadi kaya dan  jika punya hutang maka ia akan mampu untuk membayarnya dan kalau ia sakit maka akan sembuh serta kalau ia punya anak maka anaknya itu menjadi anak yang soleh, berkat surah Al-Fatihah.
 4. Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 20kali setiap selesai sembahyang fardu lima waktu maka Allah SWT akan meluaskan rezekinya, menjdikan baik akhlaknya, memudahkan urusannya, menghilangkan keperihatinannya dan kesusahannya, menganugerahkan apa yang ia angan-angankan, ia akan mendapatkan berbagai berkah, kebaikan dan kemuliaan, menjadikan ia berwibawa, berpangkat luhur, berpenghidupan baik dan ia beserta anak-anaknya akan terlindung dari kemudharatan, kerusakan serta dianugerahkan kebahagiaan dsbnya.
 5. Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 125 kali selesai sembahyang Subuh maka ia akan memperoleh maksudnya dan menemukan apa yang dicari-cari serta sebaiknya ia panjatkan doa :                              “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran Surah Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusanku, baik urusan dunia maupun urusan akirat, agar diijabah permohonanku dan ditunaikan hajatku………..”
 6. Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah diwaktu sahur (tengah malam) sebanyak 41 kali maka Allah SWT akan membukakan pintu rezeki baginya dan Dia akan memudahkan urusannya tanpa payah dan kesulitan.       Selesai bacaan Al-Fatihah tersebut dan sebaiknya berdoa:                                                                                                             “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, agar Engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatMu, karunia-Mu dan rezeki-Mu. Dan Engkau mudahkan setiap urusanku, murahkanlah bagiku rezekiMu yang banyak lagi berkah tanpa kekurangan dan tanpa susah payah, sesungguhnya Engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, berikanlah  apa yang kuhajati……..”
 7. Diriwayatkan dari Syeikh Muhyiddin Ibnul Arabi didalam kitab ‘Qaddasallaahusirrahu’: “Siapa yang punya maksud maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sembahyang Maghrib dan sunatnya, selesai itu ia ajukan permohonan hajatnya kepada Allah SWT”
 8. Surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk mengobati penyakit mata, sakit gigi, sakit perut dan lain-lainnya dengan dibacakan sebanyak 41 kali.                                                                                                                                                                              Caranya yaitu : Baca SurahAl-Fatihah sebanyak 40 kali pada tempat berisi air, lalu air tersebut diusap-usapkan pada kedua belah tangan, kedua belah kaki, muka, kepala dan seluruh badan, lalu sisanya diminum, Insyaallah menjadi sembuh.
 9.  Kalau Surah Al-Fatihah itu ditulis dengan huruf-huruf terpisah lalu dileburkan dengan air suci dan diminumkan kepada orang sakit, maka dengan kehendak  Allah SWT ia akan sembuh.
 10. Untuk menghilangkan sifat pelupa: Tulislah surat Al-Fatihah dengan huruf Arab pada tempat putih dan suci lalu dihapuskan dengan air dan diberi minum pada orang yang pelupa, maka ia akan hilang sifat pelupanya dengan izin Allah SWT
 11.  Mengobati sakit disebabkan oleh sengatan kalajengking: Ambil sebuah tempat bersih lalu diisi air dan sedikit garam lalu dibacakan padanya Surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali lalu diberi minum pada orang yang tersengat kala itu, Insyaallah ia akan sembuh.
 12. Mengobati sakit gigi dan lain-lain: Untuk dirinya sendiri = letakkan jari pada tempat yang sakit lalu membaca Al-Fatihah dan berdoa sebanyak 7 kali: “Ya Allah, hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan doa Nabi-Mu yang jujur (al- Amin) dan tetap disisi-Mu”.
 13.  Mengobati penyakit gigi orang lain: selesai membaca Al-Fatihah maka berdoa 7 kali: “Ya Allah, hilangkan daripada orang ini keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan doa Nabi-Mu yang jujur (al- Amin) dan tetap disisi-Mu”.
 14.  Menyembuhkan penyakit mata yang kabur (rabun)                                                                                                                       Sabda Nabi Muhammad SAW : “Barangsiapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya (kabur/rabun) maka hendaklah dilakukan:
* Memandang bulan pada awal bulan, jika tidak kelihatan atau terhalang oleh awan dan lain-lain hal, lakukan pada malam kedua, bila tidak berhasil  coba pada malam ketiga atau begitu seterusnya hingga nampak olehnya bulan itu.
* Apabila telah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya kemata dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali.
* Sesudah berdoa sebanyak 7 kali dengan doa ini: “al-Fatihah dawaa`un likulli daa`in birohmatika yaa arhamarroohimiin”
“Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap penyakit dengan rahmat Mu ya Tuhan yang pengasih penyayang.”
* Lalu mengucapkan “Yaa Rabbi” sebanyak 5 kali.
* Terakhir mengucapkan doa ini sebanyak 1 kali: “Allahummasyfi antasysyaafi wa’aafi antal ‘aafi”
“Ya Allah sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan, Ya Allah sehatkanlah, Engkaulah yang menyehatkan”.

Banyak sekali yang menemukan khasiat surat al-Fatihah, bahkan ada yang menemukan khasiat surat ini lewat penggalan-penggalan ayat. Salah satunya seperti yang dijelaskan oleh Ki Bayu Sejati dalam Budaya Spritual dan Pusaka Leluhur.
Beliau menjelaskan tentang khasiat surat al-Fatihah ini dengan penggalan kalimat perkalimat dari surat al-Fatihah.
Simak penjelasan beliau :
Dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari mengatakan bahwa surah ini mampu menjadi penawar bisa sengatan. Seorang sahabat telah diminta untuk mengobati ketua penduduk (kaum)yang tengah disengat binatang berbisa. Lalu seorang sahabat menjampinya dengan menggunakan surah al-Fatihah. Dengan izin Allah ketua kaum itu sembuh.
Cara yang dilakukannya ialah dengan membacakan surah al-Fatihah dengan mengumpulkan sedikit ludahan. Kemudian ditiupkan dan disertai sedikit ludahan pada bagian badan yang sakit itu. Bahkan diterangkan dalam kitab  Fathul Bari (syarah Sahih Bukhari), semua jenis penyakit bisa disembuhkan dengan dibacakan surah ini.
Rasulallah SAW bersabda, “Aku ingin memberitahu kamu satu surah yang paling afdal dalam al-Quran. Surah itu adalah surah al-Hamd (al-Fatihah) yang mempunyai tujuh ayat. Ayat-ayat ini adalah Sab’a Matsani (tujuh yang berulang) dan dan mewakili seluruh al-Quran yang agung.”
Telah di riwayatkan dari setengah ahli sufi bahwa segala yang terkandung dalam kitab Allah yang terdahulu terdapat dalam al-Quran dan segala kandungan al-Quran terdapat dalam dalam surah al-Fatihah.
Adapun masing-masing ayat juga memilki fadhilah yang luar biasa,  antara lain sebagai berikut:
alhamdu Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahBila ada orang sakit batuk, maka ayat “Alhamdulillaahi” ini ditulis pada piring putih lalu dilebur dengan minyak wijen dan diminumkan.
robbil Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahBila ingin disayang dan dicintai oleh orang lain maka ayat “Robbil ‘aalamiin” ini ditulis pada piring putih dan dilebur dengan minyak wijen lalu dipakai untuk minyak rambut. Insya Allah banyak orang yang sayang dan mencintai.
arrohman Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahBila ada tanaman yang kurus dan berpenyakit, akam ayat “arrohmaan” ditulis pada piring putih dan dilebur dengan air tawar, kemudian air tsb disiramkan pada tanaman tersebut. Insya Allah dengan berkat izin Allah tanaman itu akan tumbuh subur dan terhindar dari penyakit.
arouim Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahTulislah ayat “arrohiim” pada kertas putih polos lalu dibawa serta, insya Allah dapat menaklukan binatang buas dan semua musuh akan segera menjauh.
maliki1 Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al Fatihah
Untuk tolak sihir atau pagar rumah, Ayat “Maliki yaumiddiin”  ditulis pada kertas putih polos kemudian masukkan dalam bumbung bambu lalu ditanam di empat pojok rumah, Insya allah penghuni rumah akan terhindar dari marabahaya.
iyakanabudu Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahBila ada tanaman yang diserang hama wereng, tikus, babi hutan, dan lain sebagainya, jangan risau dan berputus asa. ambillah pulpen dan tulislah ayat Iyyaa kana’ budu pada kertas putih yang tidak bergaris kemudian lipat rapi sambil membaca iyyaa kana’budu terus menerus hingga selesai. masukkan lipatan kertas yang sudah ditulis kedalam bumbung bambu dan tancapkan keempat sudut sawah, ladang atau pekarangan yang diganggu hama.
waiyaka Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahUntuk selamat dari orang yang sedang mengamuk/marah atau binatang yang galak maka bacalah ayat “Wa iyyaaka nastaiin’ sebanyak 7x kemudian tiupkan kepada orang yang dimaksud maka seketika marahnya akan reda dan tidak akan berbicara kecuali bahasa yang indah dan lembut menyejukkan hati.
ihdina1 Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahTerkadang kita disuatu tempat atau dihutan selalu tersesat jalan padahal sebelumnya kita sudah mengetahui arah jalan yang sebenarnya.  Jangan bingung dan berputus asa. Tenangkan hati lalu sandarkan diri kepada Sang Maha memberi petunjuk dengan melafazhkan ayat “Ihdinashshiroothol musaqiim” dalam hati sambil memejamkan mata. Insya Allah akan datang keajaiban seketika itu dan tidak akan tersesat jalan.
sirotolladzina Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahBila anda memiliki musuh dan mengancam akan membunuh atau mencelakai maka segeralah mendekatkan diri pada Allah dengan hati yang penuh ikhlas pada Allah sambil dihati membaca ayat ” Shirothollaladziina” berulang ulang maka dengan kudrat irodat Allah musuh yang tadinya akan mencelakai itu seketika berubah baik karena hilang kebenciannya dan musuh tadi tidak akan memusuhi anda.
anamta Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahAyat “An ‘amta ‘alaihim” ini sungguh luar biasa, karena seketika sekeliling kita tiba tiba akan berubah menjadi lautan api yang seakan siap melahap siapa saja yang mengganggu.  Caranya:  ketika anda dalam keadaan terdesak dan terancam oleh kepungan musuh atau perampok maka jangan panik. Segeralah secepat kilat mengambil pasir/tanah kemudian bacakan ayat tersebut lalu sebarkan ke arah musuh, maka musuh akan lari pontang panting karena melihat lautan api dihadapan mereka.
ghairil Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahBila dalam perjalanan anda kehabisan makan dan minuman karena bekal yang dibawa habis,  ambillah daun-daunan yang sekiranya dapat dimakan lalu bacakan ayat “ghoiril maghdhu bi ‘alaihim” kemudian makanlah daun itu, insya Allah laparnya akan hilang. Atau kalau tidak ada daun, bacalah ayat tersebut dan tiupkan ke telapak tangan dan usapkan pada leher. Insya Allah akan kuat menahan lapar sehingga menemukan makanan yang dapat dimakan.
waladho Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahIni untuk mahabbah/kasih sayang. Bacalah berulang ulang “waladhdhoo liin” dengan hati ikhlas dihadapan orang yang membenci anda, maka Allah akan melunakkan dan melemahkan orang terbut sehingga kebenciannya menjadi kasih dan sayang.
amin Makna, Fadhilah Dan Khasiat Surat Al FatihahNah..kita selalu mengucapkan lafazh “Aamiin” tanpa mengetahui khasiat dan keampuhannya. Keampuhannya antara lain: dapat menyembuhkan orang yang sudah lama sakit. Caranya: bacakanlah pada bawang putih1 siung, pala 1 buah, cengkeh 7 butir, ditambah jintan hitam sedikit. Campurlah semua dengan tulisan lafaz “aamin” pada kertas putih polos. Rebuslah dengan air 1 liter,  selama merebus lafaz amin terus dibaca hingga air menjadi 1 gelas dan minum sehari satu kali.
Semoga tulisan tentang surat al-Fatihah ini bermanfaat, wallahu a’lam.

FADHILAT DAN KHASIAT AL-FATIHAH

Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud:
"Membaca Fatihah Al-Quran pahalanya seperti sepertiga Al-Quran"
Juga Nabi Muhammad s.a.w.bersabda:
"Surat Al-Fatihah adalah untuk apa ia dimaksudkankan dalam bacaannya." dan
"Fatihah itu pembukaan maksud bagi orang-orang mukmin."
                        Sesiapa membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berwuduk sebanyak 70 kali setiap hari selama tujuh hari lalu ditiupkan pada air yang suci lalu diminum maka ia akan memperolehi ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari fikiran rosak.
                        Diantara khasiat Fatihah ialah siapa yang membaca 'Al-Fatihah' diwaktu hendak tidur, Surah 'Al-Ikhlas' sebanyak 3 kali dan Mu'awwidzatain maka ia akan aman dari segala hal selain ajal. Dan siapa berhajat (berkeinginan sesuatu) kepada Allah s.w.t.maka olehnya dibaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali diantara sembahyang sunat Subuh dan sembahyang fardu Subuh sampai 40 hari (tidak Lebih) kemudian memohon kepada Allah s.w.t. maka Insyaallah ia penuhi keperluan hidupnya.
 • Barangsiapa membaca Fatihah berserta Bismillah diantara sunat Subuh dan fardu Subuh dengan Istiqomah maka kalau ia inginkan pangkat terkabullah ia dan kalau ia fakir maka akan kaya serta jika ia punya hutang maka mampu membayanrnya dan kalau ia sakit maka akan sembuh serta kalau ia punya anak maka anaknya itu menjadi anak yang soleh, berkat surah Al-Fatihah.
 • Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 20kali setiap selesai sembahyang fardu lima waktu maka Allah s.w.t. luaskan rezekinya, baiki akhlaknya, mudahkan urusannya, hilangkan keperihatinannya dan kesusahannya, anugerahkan apa yang ia angan-angankan, dapatkan berbagai berkat dan kemuliaan, jadikan ia berwibawa, berpangkat luhur, berpenghidupan baik dan ia pula anak-anaknya terlindung dari kemudharatan dan kerosakan serta dianugerahkan kebahagiaan dan sebagainya.
 • Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 125 kali selesai sembahyang Subuh maka ia peroleh maksudnya dan ia ketemukan apa yang dicari-cari serta sebaiknya ia panjatkan doa yang bermaksud:
          "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran Surah Al-Fatihah dan rahsianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusanku, sama ada urusan dunia atau urusan akirat, supaya dimakbulkan permohonanku dan ditunaikan hajatku..........."
 • Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah diwaktu sahur (tengah malam) sebanyak 41 kali maka Allah s.w.t.bukakan pintu rezekinya dan Dia mudahkan urusannya tanpa kepayahan dan kesulitan. Selesai bacaan Al-Fatihah tersebut dan sebaiknya berdoa:
          "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahsianya, supaya Engkau bukakan bagiku pintu-pintu rahmatMu, kurnia-Mu dan rezeki-Mu. Dan Engkau mudahkan setiap urusanku, murahkanlah bagiku rezekiMu yang banyak lagi berkat tanpa kekurangan dan tanpa susah payah, sesungguhnya Engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahsianya, berikan apa yang kuhajati........"
Diriwayatkan dari Syeikh Muhyiddin Ibnul Arabi didalam kitab 'Qaddasallaahusirrahu':
"Siapa yang punya maksud maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sembahyang Maghrib dan sunatnya, selesai itu ia ajukan permohonan hajatnya kepada Allah s.w.t."
 • Surat Al-Fatihah boleh mengubati penyakit mata, sakit gigi, sakit perut dan lain-lainnya dengan dibacakan sebanyak 41 kali.
 • Ikhtiar mengubati penyakit : Baca SurahAl-Fatihah sebanyak 40 kali pada tempat berisi air, lalu air itu diusap-usapkan pada kedua belah tangan, kedua belah kaki, muka, kepala dan seluruh badan, allu diminum, Insyaallah menjadi sembuh.
 • Kalau Surah Al-Fatihah itu ditulis dengan huruf-huruf terpisah lalu dileburkan dengan air suci dan diminumkan kepada sisakit, maka dengan iradah Allah s.w.t. ia akan sembuh.
 • Ikhtiar menghilangkan sifat pelupa: Tulislah surat Al-Fatihah dengan huruf Arab pada tempat putih dan suci lalu dihapuskan dengan air dan diberi minum pada orang yang pelupa, maka ia akan hilang sifat pelupanya dengan izin Allah s.w.t.
 • Mengubati sakit disebabkan oleh sengatan kala: Ambil sebuah tempat bersih lalu diisi air dan sedikit garam lalu dibacakan padanya Surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali lalu diberi minum pada orang yang tersengat kala itu, Insyaallah ia akan sembuh.
 • Mengubati sakit gigi dan lain-lain: Untuk dirinya sendiri = letakkan jari pada tempat yang sakit lalu membaca Al-Fatihah dan berdoa sebanyak 7 kali:
           "Ya Allah, hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan doa Nabi-Mu yang jujur (al- Amin) dan tetap disisi-Mu".
 • Mengubati penyakit gigi orang lain: selesai membaca Al-Fatihah maka berdoa 7 kali:
           "Ya Allah, hilangkan daripada orang ini keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan doa Nabi-Mu yang jujur (al- Amin) dan tetap disisi-Mu".
 • Adapun faedah dan khasiat dari Surah Al-Fatihah ialah menyembuhkan penyakit mata yang kabur (rabun)
Sabda Nabi Muhammad s.a.w."
"Barangsiapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya (kabur/rabun) maka hendaklah dilakukan:
 • Memandang bulan pada awal bulan, jika tidak kelihatan atau terhalang oleh awan dan lain-lain hal, lakukan pada malam kedua, juga tidak dapat, cuba pada malam ketiga atau begitu seterusnya hingga nampak kelihatan bulan itu.
 • Apabila telah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya kemata dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali.
 • Sesudah itu mengucapkan pula sebanyak 7 kali doa ini:
          "Al-Fatihah itu menjadi ubat tiap-tiap penyakit dengan rahmat Mu ya Tuhan yang pengasih penyayang."
 • Lalu mengucapkan "Yaa Rabbi" sebanyak 5 kali.
 • Terakhir mengucapkan pula doa ini sebanyak 1 kali:
           "Ya Allah sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan, Ya Allah sihatkanlah, Engkaulah yang menyihatkan".

Keutamaan Surat Al-Kafirun’

Ubay bin Ka’b berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Kafirun, pahalanya seperti membaca seperempat Al-Qur’an, ia akan dijauhkan dari godaan setan, diselamatkan dari kemusyrikan, dan diampuni pada hari kiamat.” (Tafsir Nur Ats-Taqalayn 5/684).
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlash dalam shalat fardhu, Allah akan mengampuni dosanya dan dosa orang tuanya. Dan ia tidak akan melahirkan anak yang celaka, walaupun semestinya anak itu tergolong pada anak yang celaka, Allah menghapusnya dari lembaran catatan orang-orang yang celaka dan menetapkannya di lembaran catatan orang-orang yang bahagia, menghidupkannya dengan kehidupan yang bahagia, mematikannya sebagai syuhada’, dan membangkitkan (dari kuburnya) seperti orang yang syahid.” (Kitab Tsawabul A’mal, hlm 127).
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata, ayahku berkata: “Surat Al-Ikhlash adalah sepertiga Al-Qur’an dan surat Al-Kafirun seperempat Al-Qur’an.” (Tafsir Nur Ats-Taqalayn 5/687).
Wassalam

Sabtu, 14 April 2012

Kumpulan Asmaul Husna

"Alloh mempunyai Asmaaul Husna, maka berdoalah kepadaNya dengan menyebut Asmaul Husna itu" (Al 'Araaf : 180).

"Sesungguhnya Alloh mempunyai 99 nama. Siapa yang menghitungnya maka ia akan masuk syurga" (HR. Attirmidzi).

Imam Ahmad bin Ali AlBuni (pengarang kitab Syamsul Ma'arif AlKubro) berkata: "Sebagai pelengkap Asmaul Husna Yang 99 menjadi 100 adalah nama Nabi Muhammasd SAW".
Berdoa dengan Asmaul Husna lebih cepat di-Ijabah, karena ketika seorang menyebut Asmaul Husna maka terbukalah pintu-pintu langit dan gelombang suaranya langsung naik (Mi'raj) menembus tujuh lapis langit sampai ketempat Ijabahnya Alloh. (Sidratul Muntoha ).
Para ahli Tasauf dan ahli Hikmah menamakan Asmaul Husna dengan nama Asmaul 'Idzhom artinya nama-nama yang Agung, karena nama-nama tersebut mengandung rahasia yang sangat banyak. Lafadz "Alloh" tidak termasuk dalam Asmaul Husna, karena lafadz Alloh adalah "Ismudz-zat" yaitu sebutan pada dzat Tuhan atau disebut dengan "Ismul 'adzhom" yaitu nama yang Maha Agung yang tercakup didalamnya Asmaul Husna dan nama-nama lainya.
Selain Asmaul Husna ada juga yang dinamakan Asmaul Af'al yaitu Asma Alloh yang artinya perbuatan / kelakuan Alloh. Seperti, Alloh menyiksa orang-orang kafir, Alloh menciptakan langit dan bumi atau Alloh menentukan nasib seseorang dan sebagainya.
Pada hakikatnya cara membaca Asma Alloh ada dua macam :

1. 1. Asma Alloh tidak disebut / tersirat, seperti doa Rasululloh :
2. "Allohumma innii as-aluka bikullismin huwalaka" (Ya Alloh aku memohon kepada-Mu dengan tiap-tiap nama yang engkau miliki)
1. 1. Asma Alloh yang disebutkan / tersurat. Ini terbagi dua :
2. Isim Dhomir yaitu Asma Alloh yang menggunakan kata ganti
3. Isim Dzahir yaitu Asma Alloh yang menggunakan nama langsung. Ini terbagi empat :
4. Diawali dengan lafadz Alloh :
* Tidak diawali dengan lafadz Alloh dan memakai Alif Lam ( AL)
* Diawali dengan Ya Nida ( huruf Ya berarti memohon )
* Tidak diawali dengan Ya Nida dan tidak memakai Alif Lam ( AL)
namun secara sederhananya bisa dengan ;

Do’a Pembuka:
LA ILLA HA ILLALLAHU WAH DAAHULA SYARIKALAHU
LAHUL MULKU WALAHU HAMDU BIYADDIHIL KHOIRI
WAHUWA ‘ALA KULLI SYAIIN QODIR
LA ILLA HA ILLA HU WA LAHUL ASMAAUL HUSNA.

Artinya:
Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah yang Esa, tidak
ada sekutu bagiNya, padaNya kekuasaan / kerajaan dan bagiNya
segala pujian ditanganNya segala kebaikan. Sesungguhnya Dia atas
tiap-tiap sesuatu berkuasa / kuasa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, bagiNya
nama-nama yang baik dan bagus.

Kemudian baca ASMAA’UL HUSNA yang sudah dipilih sesuai dengan
hajat masing masing dan diamalkan dalam keadaan suci lahir & bathin.

Setelah selesai membaca ASMAA’UL HUSNA tersebut lalu dilanjutkan
dengan do’a penutup sbb
Do’a Penutup:
SUBHANA MAN LAHU ASMAAUL HUSNA WA SIFATUL ULYA
SUBHANAHU WAATA’ALA AMMA YAQULU DZHOLIMUNAA
ULUWAAN KABIRAA.

Artinya:
Maha suci Allah yang padaNya nama-nama yang baik dan bagus dan sifat
sifat yang luhur. Dia yang maha suci dan maha tinggi daripada apa yang
dikatakan oleh orang-orang yang zolim atas ketinggian dan kebesaranNya.

Tingkatan Dzikir / doa Asmaul Husna :

Tingkatan orang Khawas : Berzikir / berdoa Asmaul Husna dengan Riyadhah yaitu sambil berkhalwat, dengan waktu dan ritual tertentu dan dengan petunjuk Mursyid. Cara ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arifin (orang-orang yang sudah mencapai maqom Ma'rifah).
Tingkatan orang Awam : Membaca Asmaul Husna hanya sebagai zikir dan doa saja tanpa ada Riyadhohnya. Cara ini biasa dilakukan oleh orang-orang pemula dalam berzikir. Bila orang awam mengamalkan Asmaul Husna dengan kontiyu dan dengan petunjuk guru maka Insya Alloh nilainya sama dengan orang Khawas.

Doa-doa Asmaul Husna :
Ada beberapa doa yang diajarkan oleh para ulama setelah membaca Asmaul Husna, umumnya doa ini panjang dan berbeda-beda redaksinya tergantung ulama yang mengijazahkannya.
Diantaranya adalah :
1. Doa Asmaul Husna ijazah dari KH.Abdullah Syafi'i (pendiri perguruan islam Asy-Syafi'iyyah)
2. Doa Asmaul Husna ijazah dari wali Qutub Habib Thahir bin Husain bin Thahir Ba'alawi.
Kelebihan Asmaul Husna :
Setiap Asmaul Husna mempunyai khadam yang siap melaksanakan maksud dari arti Asma yang dibaca untuk orang yang mengamalkannya. Khadam ini adalah para malaikat yang ada pada Asmaul Husna. ( Khadam Malaikat ).
Setiap Asmaul Husna mempunyai jumlah huruf dan hitungan angka yang terkadung didalamnya rahasia yang tersimpan dan ilmu yang terjaga yang tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali orang-orang yang Khawas.
Setiap Asmaul Husna dapat dijadikan Wafaq yang mempunyai kelebihan yang sangat banyak. Antara lain wafaq Ya Rahiim dan Ya Waduud untuk pengasihan dan kecintaan dan wafaq Ya Fattaah dan Ya 'Aliim untuk ilmu dan kecerdasan.
Ada beberapa Asmaul Husna tertentu yang dijadikan doa untuk kesembuhan dan kebaikan dunia akhirat, anatara lain :
1. Doa Asmaul Husna Syaikh Al Hasan bin Salim untuk menyembuhkan kebutaan
2. Doa Asmaul Husna Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati.
3. Doa Asmaul Husna Imam Al Maqatil untuk meninggikan derajat manusia dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad.
4. Doa Asmaul Husna Ahmad bin Ali Al Buni untuk terkabulnya semua hajat / keinginan manusia.

Rajah Asmaul Husna :
Dalam ilmu Hikmah pengamalan ayat Al-Qur'an dan Asma Alloh ada dua macam :
1. Pertama : Maqru' yaitu mengamalkan ayat Alquran atau Asma Alloh dengan cara dibaca sebagai zikir atau wirid.
2. Kedua : Mahmul yaitu mengamalkan ayat Alquran atau Asma Alloh dengan cara ditulis sebagai wafaq atau Rajah untuk diletakkan di suatu tempat atau dibawa.
Sabda Nabi : "Bila seorang hamba menulis Basmalah pada batu atau kertas, maka bahwasanya para Malaikat menuliskan untuknya pahala dan memohonkan baginya ampunan (perlindungan) selama tulisan Basmalah itu masih ada pada batu atau kertas itu". ( HR.Thabrani ).
Istilah Rajah berasal dari kata Rojaha - Yarjahu - Rujhaanan artinya sangat kuat atau lebih berat. Sedang arti Rajah menurut istilah yaitu Wafaq berupa ayat Alquran atau Asma Alloh yang ditulis pada benda seperti batu, kertas, logam atau lainnya. Rajah biasanya ditulis pada organ tubuh manusia selain auratnya secara Abstrak untuk mendapat kekuatan, keselamatan dan perlindungan dari gangguan syetan, jin dan manusia yang zalim. Dalam kitab ilmu Hikmah banyak sekali contoh Rajah dengan Asmaul Husna.
Pada implementasinya, bisa saja Asmaul Husna diamalkan dengan menggunakan perajahan secara gaib. Perajahan gaib adalah salah satu metode untuk memasukkan kekuatan - energy - aura Nur Asmaul Husna ( Asmaul Idzhom ) kedalam diri seseorang, agar bisa segera diperoleh manfaatnya yang besar.
Akan tetapi untuk menjaga agar tetap eksis, untuk melanggengkan, maka perlu dzikir Asmaul Husnah secara bersama ( berjama'ah ) agar dicapai tingkat do'a - dzikir yang "Khawas".
Dzikir Asmaul Husna bersama ini untuk melanggengkan kekuatan Rajah yang ditulis atau meningkatkan kwalitas diri kita untuk mencapai yang lebih baik. Jika kita tidak berzikir maka step by step kekuatan Rajah tersebut berkurang bahkan bisa saja hilang sehingga tidak ada reaksinya sama sekali. Disamping itu kita wajib menjauhkan diri dari larangan-laranagan Alloh dan pantangan-pantangan dalam Rajah agar kekuatan Rajah tidak hilang.
Ada tiory yang disebut dengan "Anggukan Universal". Dimana semua orang mengangguk apabila melihat, mendengar ataupun ketika merasakan kebenaran hakiki. Berdasarkan teori anggukan universal juga teori-teori yang membahas tentang Kecerdasan Spritual serta menelaah surat AS Sajadah ayat 9 dan Al Hasyr ayat 22- 24, maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Suara hati manusia pada dasarnya bersifat universal, dengan catatan manusia tersebut telah mencapai titik zero (kosong) dan terbebas dari paradigma dan belenggu.
2. Apabila mencermati Surat As Sajadah ayat 9 dimana Allah telah meniupkan ruh ciptaan-Nya yang bersifat mulia kepada manusia, maka sebenarnya Allah telah meniupkan pula keinginan-Nya kedalam hati manusia. Ini terbuktikan oleh teori anggukan universal yang juga didasari oleh Surat Al`raf ayat 172, yaitu : Ketika jiwa manusia mengakui dan mengangguk kepada Allah bahwa Allah-lah Tuhannya. Anggukan yang membenarkan suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini, kecuali jika hati dalam keadaan tertutup.
3. Suara hati manusia adalah kunci spritual, karena ia adalah pancaran sifat-sifat Ilahi (surat Al Hasyr ayat 22-24). Contoh : ingin diperlakukan adil, keinginan hidup sejahtera, keinginan untuk mengasihi dan dikasihi, semuanya adalah sifat-sifat Allah. Bandingkan dengan literatur-literatur Barat yang menjelaskan tentang kecerdasan emosi, namun tak mampu mengindentifikasikan darimana sumber mata air seluruh sifat idaman tersebut.
Untuk dapat mencapai hal tersebut, lebih dulu kita harus melatih*kenapa harus dilatih??wajar kan..semua kalau dicermati harus latihan kok :)*Caranya adalah dengan ;

1. Ambillah wudhu, bersihkan semua tubuh kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat.
2. Lakukan Sholat Tobat dan akui semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini, minta ampun pada Allah, biarkan air matamu mengalir karena sesungguhnya air mata itu dapat memadamkan api neraka jahannam. (Al Hadist)
3. Mintalah kepada Allah untuk dibukakan hati dan pikiran kita agar hidayah Allah bisa masuk kedalam hati kita.
4. Ucapkan Istigfar berulang kali
Ucapkan dari hatimu yang paling dalam, jangan hanya dibibir saja, tapi resapi setiap ucapan itu. Coba tarik nafas dalam-dalam kemudian lepaskan, ulangi hingga anda merasa nyaman.
5. Kemudian mulailah Berzikir, menyebut nama-nama Suci Allah
Zikir tidak tergantung dari berapa banyak jumlah anda melakukannya, tapi keikhlasan hati anda dalam mengucapkannya yang penting. Resapi setiap lafaz zikir yang anda ucapkan, biarkan nama-nama Allah itu mengalir dalam aliran darahmu, cobalah temukan getarannya disana. Telaahlah kembali Surat Al A`raf ayat 172. Sebuah makna yang teramat dalam akan jelas memancar daripadanya bahwa : Ketika jiwa manusia mengangguk mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka saat itulah sifat-sifat Tuhan Yang Suci dan Mulia, akan memancar dalam GOD SPOT nya.
Dibawah ini akan saya berikan 99 Sifat Allah SWT yang terdapat dalam Al Quran (sumber dari segala suara hati manusia). Sifat-sifat yang sering tiba-tiba muncul dan dirasakan, bisa berupa larangan, peringatan atau sebaliknya. Sebuah keinginan bahkan bimbingan. Seringkali dapat berupa penyesalan apabila dorongan itu terlewatkan. Sempatkan bagi hati anda untuk bersitirahat sejenak berkomunikasi dengan Allah.
"Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan perantaraan kalam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al Alaq 1-5)

ASMA'UL HUSNA
dan fadhilat-fadhilatnya

1. Allah
The God
Apabila dizikirkan 500 X setiap malam, lebih-lebih lagi selepas solat tahajjud atau solat sunat 2
rakaat mempunyai pengaruh yang besar di dalam mencapai segala yang dihajati.
2. Al Rahman
Maha Pemurah
The Most Merciful
Apabila dizikirkan sesudah solat 5 waktu sebanyak 500 X , maka hati kita akan menjadi terang,
tenang & sifat-sifat pelupa & gugup akan hilang dengan izin Allah.
3. Al Rahim
Maha Penyayang
The Most Merciful
Apabila dizikirkan sebanyak 100 X setiap hari , InsyaAllah kita akan mempunyai daya penarik
yang besar sekali hingga manusia merasa cinta & kasih serta sayang terhadap kita.
4. Al Malik
Maha Merajai/memerintah
The King, The Sovereign
Apabila dizikirkan sebanyak 121 X setiap pagi atau setelah tergelincirnya matahari, segala
pekerjaan yang dilakukan setiap hari akan mendatangkan berkat & kekayaan yang diredhai
Allah.
5. Al Quddus
Maha Suci
The Most Holy
apabila dizikirkan sebanyak 100 X setiap pagi setelah tergelincirnya matahari, maka hati kita
akan terjaga dari semua penyakit hati seperti sombong, iri hati, dengki dan lail-lain.
6. As Salaam
Maha Memberi Kesejahteraan
Peace and Blessing
Apabila dizikirkan sebanyak 136 X, InsyaAllah jasmani & rohani kita akan terhindar dari segala
penyakit sehingga badan menjadi segar sihat & sejahtera.
7. Al Mu'min
Yang Memberi Keamanan
The Guarantor
Apabila dizikirkan sebanyak 236 X , InsyaAllah diri kita, keluarga & segala kekayaan yang
dimiliki akan terpelihara & aman dari segala macam gangguan yang merosakkan.
8. Al Muhaimin
Maha Pemelihara
The Guardian, The Preserver
Apabila dizikirkan sebanyak 145 X sesudah solat fardhu Isyak, Insyaallah fikiran & hati kita
akan terang & bersih.
9. Al Aziz
Maha Gagah
The Almighty/ The Self Sufficient
Apabila dizikirkan sebanyak 40 X sesudah solat subuh, Insyaallah kita akan menjadi orang
yang mulia, disegani orang kerana penuh kewibawaan.
10. Al Jabbar
Maha Perkasa
The Powerful/ The Irresistible
Apabila dizikirkan sebanyak 226 X pagi & petang, semua musuh akan menjadi tunduk &
patuh dengan izin Allah.
11. Al Mutakkabir
Maha Megah/Yang Memiliki Kebesaran
The Tremendous
Apabila dizikirkan sebanyak 662 X maka dengan kebijaksanaan bertindak, kita
akan dapat menundukkan semua musuh, bahkan mereka akan menjadi pembantu
yang setia.
12. Al Khaliq
Maha Pencipta
The Creator
Dibaca mengikut kemampuan atau sebanyak 731 X, Insyaallah yang ingin otak cerdas,
cepat menerima sesuatu pelajaran. Amalan ini akan memberikan otak kita cerdas dan
cepat tangkap (faham).
13. Al Baari
Yang Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)
The Maker
Sekiranya kita berada di dalam kesukaran atau sedang sakit, dibaca sebanyak 100 X
selama 7 hari berturut-turut, Insyaallah kita akan terlepas dari kesukaran & sembuh
dari penyakit tersebut.
14. Al Mushawwir
Yang Membentuk Rupa (makhluknya)
The Fashioner of Forms
Sekiranya seorang isteri yang sudah lama belum mempunyai anak, maka cubalah
ikhtiar ini dengan berpuasa selama 7 hari dari hari Ahad hingga Sabtu. Di waktu hendak
berbuka puasa, ambil segelas air dan dibacakan "Ya Mushawwir" sebanyak 21 X, Kemudian
diminum air tersebut untuk berbuka puasa. Bagi sang suami, hendaklah berbuat perkara
yang sama tetapi hanya dengan berpuasa selama 3 hari sahaja. Kemudian pada waktu
hendak berjimak, bacalah zikir ini sebanyak 10 X. Insyaallah akan dikurniakan anak yang soleh.
15. Al Ghaffar
Maha Pengampun
The Ever Forgiving
Sambil beri'tikaf (diam dalam masjid dalam keadaan suci) bacalah zikir ini sebanyak 100 X
sambil menunggu masuknya solat Jumaat. Insyaallah akan diampunkan dosa-dosa kita.
16. Al Qahhar
Yang Memaksa
The All Compelling Subduer
Zikir mengikut kemampuan atau sebanyak 306 X, maka hati kita akan dijaga dari
ketamakan & kemewahan dunia & Insyaallah orang-orang yang selalu memusuhi
kita akan sedar & tunduk akhirnya.
17. Al Wahhaab
Maha Pemberi Kurnia
The Bestower
Dizikir sebanyak 100 X sesudah solat fardhu, barang siapa yang selalu didalam kesempitan,
Insyaallah segala kesulitan atau kesempitan dalam soal apa pun akan hilang.
18. Ar Razzaaq
Maha Pemberi Rezeki
The Ever Providing
Dizikir mengikut kemampuan sesudah solat fardhu khususnya solat subuh. Insyaallah akan
dipermudahkan rezeki yang halal & membawa berkat. Rezeki akan datang tanpa diduga.
Tetapi perlulah dilakukan dengan ikhtiar yang zahir.
19. Al Fattaah
Maha Pembuka Rahmat
The Opener/The Victory Giver
Dizikir sebanyak 71 X sesudah selesai solah Maktubah. Insyaallah hati kita akan dibuka
oleh Allah sehingga mudah menerima nasihat agama.
20. Al Aliim
Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
The All Knowing/The Omniscient
Dizikir sebanyak 100 X setiap selesai solat Maktubah, Insyaallah akan mendapat kemaktifatan
yang sempurna.
21. Al Qaabidhu
Yang Menyempitkan (makhluknya)
The Restrainer/ The Straightener
Dizikirkan 100 X setiap hari, maka dirinya akan semakin dekat dengan Allah & terlepas dari
segala bentuk ancaman.
22. Al Baasithu
Yang Melapangkan (makhluknya)
The Expander/ The Munificent
Bagi mereka yang berniaga atau mempunyai usaha-usaha lain, kuatkanlah usaha & berniaga
itu dengan memperbanyakkan membaca zikir ini setiap hari, Insyaallah rezeki akan menjadi
murah.
23. Al Khaafidh
Yang Merendahhan (makhluknya)
The Abaser
dizikirkan sebanyak 500 X setiap hari, dalam keadaan suci, khusyuk & tawwaduk, Insyaallah
segala maksud akan ditunaikan Allah. Juga apabila mempunyai musuh, musuh itu akan
jatuh mertabatnya.
24. Ar Raafi'
Yang Meninggikan (makhluknya)
The Exalter
Dizikirkan setiap hari, baik siang atau malam sebanyak 70 X, Insyaallah keselamatan harta
benda di rumah, di kedai atau di tempat-tempat lain akan selamat & terhindar dari kecurian.
25. Al Mu'izz
Yang Memuliakan (makhluknya)
The Giver of Honor
Dizikirkan sebanyak 40 X setiap hari, Insyaallah akan memperolehi kewibawaan yang besar
terutama ketua-ketua jabatan atau perniagaan.
26. Al Mudzil
Yang Menghinakan (makhluknya )
The Giver of Dishonor
Perbanyakkanlah zikir ini setiap hari, sekiranya ada orang yang berhutang kepada kita &
sukar untuk memintanya, insyaallah si penghutang akan sedar & membayar hutangnya kembali.
27. Al Samii'
Maha Mendengar
The All Hearing
Sekiranya ingin doa kita makbul & pendengaran telinga kita tajam, biasakanlah zikir ini setiap
hari menurut kemampuan, lebih-lebih lagi sesudah solat Dhuha, Insyaallah doa akan mustajab.
28. Al Bashir
Maha Melihat
The All Seeing
Dizikirkan sebanyak 100 X sebelum solat Jumaat, Insyaallah akan menjadikan kita terang hati,
cerdas otak & selalu diberikan taufik & hidayah dari Allah.
29. Al Hakam
Maha Menetapkan
The Judge/ The Arbitrator
Dizikirkan sebanyak 68X pada tengah malam dalam keadaan suci, Insyaallah dapat membuka
hati seseorang itu mudah menerima ilmu-ilmu agama & membantu kecepatan mempelajari
ilmu-ilmu agama.
30. Al Adllu
Maha Adil
The Utterly Just
Dizikirkan sebanyak 104 X setiap hari sesudah selesai solat 5 waktu, Insyaallah diri kita
selalu dapat berlaku adil.
31. Al Lathiff
Maha Lembut
The Subtly Kind
Dengan memperbanyakkan zikir ini mengikut kemampuan, Insyaallah bagi para peniaga, ikthiar
ini akan menjadikan barangan jualannya menjadi laris & maju.
32. Al Khabiir
Maha Mengetahui Rahsia
The All Aware
Dengan memperbanyakkan zikir ini setiap hari, terkandung faedah yang teramat banyak
sekali sesuai dengan maksud zikir ini antara lain faedahnya ialah dapat bertemu dengan
teman atau anak yang telah terpisah sekian lama.
33. Al Haliim
Maha Penyantun
The Forbearing/The Indulgent
Dizikirkan sebanyak 88 X selepas solat 5 waktu, bagi mereka yang mempunyai kedudukan
dalam pemerintahan, syarikat atau apa saja, Insyaallah dipastikan kedudukannya tidak akan
dicabar atau diungkit-ungkit atau tergugat.
34. Al Azhiim
Maha Agung
The magnificient/The Infinite
Dizikirkan sebanyak 12 X setiap hari untuk orang yang sekian lama menderitai sakit, Insyaallah
akan sembuh. Juga apabila dibaca 12 X kemudian ditiupkan pada tangan lalu diucap-usap
pada seluruh badan, maka dengan izin Allah akan terhindar dari gangguan jin, syaitan dan
sebagainya.
35. Al Ghafuur
Maha Pengampun
The All Forgiving
Bagi orangyang bertaubat, hendaklah memperbanyakkan zikir ini dengan mengakui dosa-dosa
& beriktikad untuk tidak mengulanginya, Insyaallah akan diterima taubatnya oleh Allah.
36. As Syakuur
Maha Pembalas Budi (Menghargai)
The Grateful
Dizikirkan sebanyak 40 X selepas solat hajat, sebagai pengucapan terima kasih kepada Allah.
Insyaallah semua hajat kita akan dimakbulkan Allah. Lakukanlah setiap kali mempunyai hajat
yang penting & terdesak.
37. Al 'Aliy
Maha Tinggi
The Sublimely Exalted
Untuk mencerdaskan otak anak kita yang bebal, tulislah zikir ini sebanyak 110 X
(DIDALAM BAHASA ARAB BUKAN BAHASA MALAYSIA!!!!) lalu direndam pada air yang
dingin dan diberikan si anak meminumnya, Insyaallah lama kelamaan otak si anak itu akan
berubah cemerlang & tidak dungu lagi. Insyaallah.
38. Al Kabiir
Maha Besar
The Great
Bagi seseorang yang kedudukannya telah di rampas atau dilucut gara-gara sesuatu fitnah,
maka bacalah zikir ini sebanyak 1000 X selama 7 hari berturut-turut dalam keadaan
suci sebagai pengaduan kepada Allah. Lakukanlah sesudah solat malam (tahajud atau hajat.)
39. Al Hafizh
Maha Menjaga
The Preserver
Dizikirkan sebanyak 99 X, Insyaallah diri kita akan terlindung dari gangguan binatang
buas terutamanya apabila kita berada di dalam hutan.
40. Al Muqiit
Maha Pemberi Kecukupan
The Nourisher
Sekiranya kita berada di dalam kelaparan seperti ketika sesat di dalm hutan atau di mana
sahaja sehingga sukar untuk mendapatkan bekalan makanan, maka perbanyakkan zikir
ini. Insyaallah badan kita akan menjadi kuat & segar kerana rasa lapar telah hilang.
41. Al Hasiib
Maha Membuat Perhitungan
The Reckoner
Untuk memperteguhkan kedudukan yang telah kita jawat, amalkanlah zikir ini sebanyak 777 X
sebelum matahari terbit & selepas solat Maghrib, Insyaallah akan meneguhkan kedudukan kita
tanpa sebarang gangguan.
42. Al Jaliil
Maha Mulia
The Majestic
Barang siapa mengamalkan zikir ini pada sepertiga malam yang terakhir, Insyaallah kita akan
mendapati perubahan yang mengkagumkan - perniagaan akan bertambah maju. Andai seorang
pegawai, maka tanpa di sedari kedudukan kita akan lebih tinggi dan terhormat & begitulah
seterusnya dengan izin Allah.
43. Al Kariim
Maha Pemurah
The Bountiful/The Generous
Untuk mencapai darjat yang tinggi & mulia di dunia mahupun di akhirat kelak, maka
amalkanlah zikir ini sebanyak 280 X ketika hendak masuk tidur. Nescaya Allah akan
mengangkat darjat mereka yang mengamalkan zikir ini.
44. Ar Raqiib
Maha Mengawasi
The Watchful
Bagi meminta pertolongan kepada Allah terhadap penjagaan barang yang dikhuatirkan,
maka zikirkan sebanyak 50 X setiap hari dengan niat agar barang-barang yang
di khuatirkan yang berada di tempat yang jauh & sukar dijaga terhindar dari sebarang
kecurian mahupun gangguan lainnya. Bertawakkal & yakinlah kepada Allah,
Insyaallah......
45. Al Mujiib
Maha Mengabulkan
The Responsive/ The Answere
Sesungguhnya Allah adalah Zat yang menerima doa hambaNya & agar doa kita mustajab &
selalu diterima Allah, hendaklah mengamalkan zikir ini sebanyak 55 X sesudah solat subuh.
Insyaallah Tuhan akan mengabulkan doa kita.
46. Al Waasi
Maha Luas
Tha Vast/ The All Encompassing
Apabila di dalam kesulitan maka amalkanlah zikir ini sebanyak 128 X setiap pagi & petang,
Insyaallah segala kesulitan akan hilang berkat pertolongan Allah. Andai zikir ini
sentiasa diamalkan, Insyaallah Tuhan akan menjaga kita dari hasad dengki sesama makhluk.
47. Al Hakiim
Maha Bijaksana
The Wise
Bagi pelajar atau sesiapa sahaja yang memperbanyakkan zikir ini setiap hari, Insyaallah
akalnya akan menjadi cerdas & lancar di dalam menghafal & mengikuti pelajaran.
Amalkanlah sekurang-kurangnya 300 X setiap hari.
48. Al Waduud
Maha Pencinta
The Loving/ The Kind One
Amalkan zikir ini sebanyak 11000 X pada setiap malam. Insyaallah kita akan menjadi
insan yang sentiasa bernasib baik, disayangi & rumahtangga kita akan sentiasa berada
di dalam keadaan harmoni.
49. Al Majiid
Maha Mulia
The All Glorious
Untuk ketenteraman keluarga di mana setiap anggota keluarga sentiasa menyayangi
& menghormati & khasnya kita sebagai ketua keluarga, maka amalkanlah zikir ini
sebanyak 99 X, sesudah itu hembuskan kedua belah tapak tangan dan usap ke
seluruh muka. Insyaallah semua anggota keluarga kita akan menyayangi &
menghormati kita sebagai ketua keluarga.
50. Al Baa'its
Maha Membangkitkan
The Raiser of the Dead
Zikirkan sebanyak 100 X dengan meletakkan kedua tangan ke dada, Insyaallah akan
memberi kelapangan dada dengan ilmu & hikmah.
51. As Syahid
Maha Menyaksikan
The Witness
Apabila ada di kalangan anggota keluarga kita yang suka membangkang atau
sebagainya, maka zikirkan sebanyak 319 X secara berterusan setiap malam
sehingga si pembangkang akan sedar & berubah perangainya.
52. Al Haqq
Maha Benar
The Truth/ The Real
Perbanyakkan zikir ini, Insyaallah ianya sangat berfaedah sekali untuk menebalkan
iman & taat di dalam menjalankan perintah Allah.
53. Al Wakiil
Maha Memelihara
The Trustee/ The Dependable
Sekiranya terjadinya hujan yang disertai ribut yang kuat, atau terjadi gempa, maka
ketika itu perbanyakkanlah zikir ini, Insyaallah bencana tersebut akan menjadi reda
& kembali seperti sediakala.
54. Al Qawiyyu
Maha Kuat
The Strong
Amalkan zikir ini sebanyak mungkin agar kita tidak gentar apabila berdepan dengan
sebarang keadaan mahupun berdepan dengan si zalim.
55. Al Matiin
Maha Kukuh
The Firm/ The Steadfast
Amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin kerana ianya mempunyai fadhilat yang
besar sekali, antaranya untuk mengembalikan kekuatan sehingga musuh merasa
gentar untuk mengganggu.
56. Al Waliyy
Maha Melindungi
The Protecting Friend/ Patron & Helper
Barangsiapa yang menjawat sebarang jawatan atau kedudukan, maka amatlah
elok sekali mengamalkan zikir ini sebanyak mungkin kerana dengan izinNya,
kedudukan kita akan kukuh & terhindar dari sebarang gangguan orang-orang
yang bersifat dengki.
57. Al Hamiid
Maha Terpuji
The All Praiseworthy
Perbanyakkanlah zikir ini sebagai pengakuan bahawa hanya Allah sahaja yang
paling berhak menerima segala pujian.
58. Al Muhshiy
Maha Mengkalkulasi
The Accounter/ The Numberer of All
Sekiranya kita inginkan diri kita digolongkan di dalam petolongan yang selalu
dekat dengan Allah (muraqabah), maka amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin
sesudah solat 5 waktu.
59. Al Mubdi'
Maha Menghidupkan
The Giver of Life
Agar segala apa yang kita rancangkan akan berhasil, maka zikirkanlah sebanyak
470 X setiap hari. Insyaallah.....
60. Al Mu'iid
Maha Mengembalikan Kehidupan
The Reinstater Who Brings Back All
Andai ada anggota keluarga yang menghilangkan diri dan sebagainya, amalkanlah
zikir ini sebanyak 124 X setiap hari sesudah solat. Insyaallah di pertunjukkan
akan hasilnya.
61. Al Muhyii
Maha Menghidupkan
The Giver of Life
Amalkan zikir ini sebanyak 58 X setiap hari, Insyaallah kita akan diberikan
kemuliaan, darjat dunia & akhirat kelak.
62. Al Mumiitu
Maha Mematikan
The Bringer of Death/ The Destroyer
Barangsiapa memperbanyakkan zikir ini, Insyaallah akan dipermudahkan
di dalam perniagaan, berpolitik dan sebagainya.
63. Al Hayyu
Maha Hidup
The Ever Living
Untuk mencapai kekuatan mental/batiniah di dalam menjalani kehidupan,
perbanyakkanlah zikir ini.
64. Al Qayyumm
Maha Mandiri
The Self Subsisting Sustainer Of All
Telah berkata Imam Ghazali bahawa barangsiapa yang ingin memperolehi
harta yang banyak lagi berkat, ingin dikasihi oleh setiap manusia, ingin
berwibawa, ditakuti musuh & ingin menjadi insan yang terhormat, maka
zikir lah dengan "YA HAYYU YA QAYYUUM..." sebanyak 1000 X setiap malam
atau siang hari. Hendaklah melakukannya secara berterusan, Insyaallah akan
tercapai segala hajat.
65. Al Waajid
Maha Penemu
The Perceiver/ The Finder/ The Unfailing
Andai berkeinginan berkeperibadian yang kukuh, tidak mudah terpengaruh & teguh
pendirian, maka perbanyakkanlah zikir ini.
66. Al Maajid
Maha Mulia
The Illustrious/ The Magnificent
Demi kecerdasan otak & agar dipermudahkan hati untuk menerima pelajaran, maka
hendaklah pelajar tersebut memperbanyakkan zikir ini setiap hari.
67. Al Wahiid
Maha esa
The One/ The All Inclusive/ The Indivisible
Bagi pasangan yang belum mempunyai cahayamata & tersangat ingin untuk
menimangnya, amalkanlah zikir ini sebanyak 190 X setiap kali selesai menunaikan
solat 5 waktu selama satu bulan & selama itu juga hendaklah berpuasa sunat
Isnin & Khamis, Insyaallah....
68. As Somad
Maha Diperlukan/ Tempat Meminta
The Self Sufficient/ The Impregnable/ The Eternally Besought of All/ The Everlasting
Ketika dalam kelaparan akibat sesat atau kesempitan hidup, maka pohonlah kepada
Allah dengan zikir ini sebanyak mungkin, Insyaallah, diri akan berasa segar sentiasa.
69. Al Qaadir
Maha Menentukan/ Maha Menyeimbangkan
The All Able
Apabila kita berhajatkan sesuatu namun ianya selalu gagal, maka amalkanlah zikir
ini sebanyak 305 X setiap hari, Insyaallah segala hajat akan berhasil.
70. Al Muqtadir
Maha Berkuasa
The All Determiner/ The Dominant
Agar tercapai tujuan yang dikehendaki, selain dari berikhtiar secara lahiriah, maka
berzikirlah dengan zikir ini seberapa mampu sehingga ikhtiar kita itu berhasil kerana
zikir ini akan mempercepatkan keberhasilan hajat kita itu.
71. Al Muqaddim
Maha Mendahulukan
The Expediter/ He Who Brings Forward
Menurut Imam Ahmad bin Ali Al-Buuniy, beliau berkata "Barangsiapa yang berzikir
dengan zikir ini sebanyak 184 X setiap hari, Insyaallah nescaya segala usahanya
akan berhasil".
72. Al Mu'akkhir
Maha Mengakhirkan
The Delayer/ He Who Puts Far Away
Bagi meninggikan lagi ketaatan kita kepada Allah, perbanyakkanlah zikir ini.
73. Al Awwal
Maha Awal
The First
Barangsiapa yang mengamalkan zikir ini sebanyak 37 X, setiap hari, Insyaallah
segala apa yang dihajati akan diperkenankan oleh Allah.
74. Al Aakhir
Maha Akhir
The Last
Amalkan berzikir sebanyak 200 X sesudah solat 5 waktu selama satu bulan,
Insyaallah Tuhan akan membuka pintu rezeki yang halal.
75. Az Zhaahir
Maha Nyata
The Manifest/ The All Victorious
Amalkanlah zikir ini sebanyak 1106 X selesai solat waktu di tempat sunyi
(khalwat), nescaya Allah akan membuka hijab padanya dari segala
rahsia yang pelik & sukar serta di beri kefahaman ilmu.
76. Al Baathin
Maha Ghaib
The Hidden/ The All Encompassing
Seperti No. 75 juga, tetapi amalkanlah sebanyak 30 X sesudah solat fardhu.
77. Al Waali
Maha Memerintah
The Patron
Memperbanyakkan zikir ini setiap pagi & petang boleh menyebabkan seseorang
itu menjadi orang yang ma'rifat, iaitu hatinya dibuka oleh Allah. Difahamkan para
wali Allah selalu memperbanyakkan zikir ini.
78. Al Muta'aalii
Maha Tinggi
The Self Exalted
Sekiranya kita akan berjumpa dengan mereka yang berkedudukan tinggi atau
mereka yang sukar untuk ditemui, maka bacalah zikir ini sebanyak mungkin
sewaktu mengadap, Insyaallah dengan mudah kita akan berjumpa dengannya
& segala hajat yang penting-penting akan berhasil.
79. Al Barri
Maha Penderma
The Most Kind And Righteous
Amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin setiap hari, Insyaallah segala apa yang kita
hajati akan terlaksana dengan mudah.
80. At Tawwaab
Maha Penerima Taubat
The Ever Returning/ Ever Relenting
Bagi orang yang selalu membuat dosa & ingin bertaubat maka hendaklah
memperbanyakkan zikir ini supaya dengan mudah diberikan petunjuk kembali
ke jalan yang lurus.
81. Al Muntaqim
Maha Penyiksa
The Avenger
Jika berhadapan dengan orang yang zalim, supaya dia tidak melakukan
kezalimannya terhadap kita, maka hendaklah kita memperbanyakkan
zikir ini setiap hari sesudah solah fardhu. Insyaallah, kita akan mendapat
pertolongan Allah.
82. Al Afuww
Maha Pemaaf
The Pardoner/ The Effacer Of Sins
Barangsiapa memperbanyakkan zikir ini, nescaya dia akan diampuni segala
dosanya oleh Allah.
83. Ar Ra'uuf
Maha Pengasih
The Cpmpassionate/ The All Pitying
Bagi sesiapa yang inginkan dirinya disenangi oleh teman atau sesiapa sahaja
yang memandangnya, amalkanlah zikir ini seberapa mampu samada pada
waktu siang mahupun malam.
84. Malikul Mulk
Penguasa Kerajaan (Semesta)
The Owner Of All Sovereignty
Seseorang pengarah atau ketua yang ingin kedudukan yang kekal & tetap tanpa
diganggu gugat, hendaklah selalu mengamalkan zikir ini sebanyak 212 X
sesudah solat fardhu & 212 X pada setiap malam selama sebulan. Insyaallah
akan mendapat pertolongan Allah.
85. Dzul Jalaali Wal Ikraam
Pemilik Kebesaran Dan Kemuliaan
The Lord Of Majesty And Generosity
Amalkanlah zikir ini sebanyak 65 X setiap hari selama sebulan, Insyaallah segala
hajat kita akan tercapai dengan pertolongan Allah.
86. Al Muqsith
Maha Adil
The Equitable/ The Requiter
Berzikirlah dengan zikir ini mengikut kemampuan, Insyaallah Tuhan akan
menganugerahkan sifat adil kepada mereka yang mengamalkannya.
87. Al Jamii'
Maha Mengumpulkan
The Gatherer/ The Unifier
Sekairannya ada dikalangan keluarga kita atau isteri kita yang lari dari rumah, maka
amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin pada setiap hari dengan niat semoga Allah
menyedarkan orang tersebut. Dengan izin Allah orang yang lari itu akan pulang
dalam jangka waktu yang singkat.
89. Al Ghaniyy
Maha Memberi Kekayaan
The Enricher/ The Emancipator
Amalkanlah zikir ini pada setiap hari sebanyak mungkin, Insyaallah apa yang kita
usahakan akan cepat berhasil & kekayaan yang kita perolehi itu akan mendapat
berkat.
90. Al Maani
Maha mencegah
The Withholder/ The Shielder/ The Defender
Mintalah kekayaan yang bermanafaat untuk kehidupan dunia & akhirat kepada
Allah dengan memperbanyakkan zikir ini. Insyaallah segala hajat kita akan
tercapai.
91. Ad Dhaar
Maha Memberi derita
The Distressor/ The Harmer
Asma' ini sangat berguna di dalam ikhtiar kita untuk menyembuhkan sesuatu
penyakit yang mana sudah lama dihidapi & telah puas dihidapi & telah puas
diubati. Amalkanlah zikir ini sebanyak 1001 X pada setiap hari. Insyaallah
dengan ikhtiar ini penyakit itu akan cepat sembuh.
92. An Nafii'
Maha Memberi Manafaat
The Propitious/ The Benefactor
Menurut Imam Ahmad Al-Buuniy, barangsiapa mengamalkan zikir ini setiap
hari, maka bagi orang yang sakit, sakitnya akan sembuh & bagi orang yang
susah akan dihilangkan kesusahannya dengan izin Allah.
93. An Nuur
Maha Bercahaya (Menerangi/Memberi Cahaya)
The Light
Menurut Sheikh Ahmad Bin Muhammad As Shawi, barangsiapa yang menghendaki
kemuliaan yang agung & memperolehi apa yang dimaksudkan baik kebaikan
dunia mahupun kebaikan akhirat kelak, maka hendaklah selalu berzikir dengan
zikir ini setiap pagi & petang.
94. Al Haadii
Maha Pemberi Pertunjuk
The Guide
Bagi sesiapa yang dalam perjalanan ke suatu tempat tertentu, kemudian dia
tersesat, hendaklah dia memohon pertunjuk Allah dengan memperbanyakkan
zikir ini, Insyaallah akan diberikan pertolongan oleh Allah akan cepat lepas
dari kesesatan tersebut.
95. Al Baadii
Maha Pencipta
Incomparable/ The Originator
Andai kita mempunyai rancangan yang sangat penting & bagi memastikan
rancangan kita itu berjaya & berjalan lancar, maka zikirkanlah dengan zikir ini
sebanyak 500 X selepas solat fardhu. Insyaallah Tuhan akan memberikan
pertolongan hingga rancangan kita berjaya & berjalan lancar.
96. Al Baaqii
Maha kekal
The Ever Enduring And Immutable
Amalkanlah zikir ini sebanyak mungkin tanpa mengira batas waktu, Insyaallah
dengan ikhtiar ini semua pekerjaan yang telah menjadi punca rezeki tidak akan
mudah terlepas, perniagaan tidak akan rugi atau bankrap dengan berkat zikir ini.
97. Al Waarits
Maha Pewaris
The Heir/ The Inheritor of All
Sekiranya kita berzikir sebanyak 500 X selepas solat fardhu atau sebagainya, supaya
segala urusan kita itu berjalan lancar, maka hendaklah pada setiap malam berzikir
dengan zikir ini sebanyak 707 X . Insyaallah berkat zikir ini Allah akan memberi
petunjuk sehingga usaha kita akan berhasil dengan baik & memberangsangkan.
98. Ar Rasyiid
Maha Pandai
The Guide/ Infallible Teacher And Knower
Walaupun kita tergolong di dalam golongan yang cerdas otak, namun biasakanlah
zikir ini sebanyak mungkin, Nescaya otak kita akan menjadi bertambah cerdas.
99. As Shabuur
Maha Sabar
The Patient And Timeless

Kamis, 12 April 2012

Kitab Mujarobat Kubro

1. SUPAYA TIDAK TERLIHAT DI MEDAN PERANG
Al-Hikayat: Apabila ada orang bepergian atau ke daerahnya sendiri, yang mana menemui pertempuran atau peperangan. Dalam hal ini agar dapat selamat, maka bacalah sural Az-Zalzalah lalu menggenggam debu dan ditaburkan pada arah peperangan itu. Kemudian tangannya disapukan ke kepalanya dan membaca ayat :
Fadlrib lahum thoriiqon fil bahri yabasal loa takhoofu darkaw wa/aa tahsyaa, waja'alnaa mim baini aidiihim saddaw wamin khofihim saddan fa-aghsyainaahum fahum laa yubshiruun.
Maka dengan demikian itu, insya-Allah orang yang bertempur dalam peperangan itu tidak melihat.
2. BAHAN PEMBUNGKAM MULUT SESEORANG YANG DURJANA.
Fiman Allah S.W.T :
Qoola rojulaani minalladziina yakhoofuuna an'amalloohu 'alaihima udkhuluu 'alaihimul baaba fa-idzaa dakholtumuuhu fa-innakum ghoolibuun, wa 'alalloohi fatawakkaluu inkuntum mu '-miniin.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut di atas : "Apabila ditulis pada kulit kijang dengan tinta misik za'faron air mawar, lalu ditulisi nama pembesar (penguasa) , (umpama: Abdullah bin Khadijah). Kemudian dibawa dalam kopiah atau sabuk dan menghadap dengan pembesar/penguasa itu. Maka ia menjadi bungkam mulutnya, yakni tidak mengatakan sesuatu melainkan yang baik dan menyenangkan."

3. BAHAN INFORMASI PROBLEM YANG SULIT UNTUK DIJALANKAN
Firman Allah Ta'ala :
Alloohu ya'lamu maa tahmilu kullu untsaa wamaa taghiidlul-arhaamu wamaa tazdaadu wakullu syai-in 'indahuu bimiqdaar, 'aalimul ghoibi wasysyahaadatil kabiirul muta‘aal.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut adalah untuk mengetahui perkara yang tidak nampak (ghaib) Caranya iaitu berpuasa hari Senin. Lalu malam Selasa sesudah Subuh sebelum terbit matahari, ayat tersebut ditulis dengan tinta misik za'faron air mawar. Lalu disimpan di tempat yang tak diketahui orang. Kemudian pada malam Rabu ketika akan tidur membaca:
Yaa 'aalimam bikhofaayaatil-umuuri yaa man huwa 'alaa kulli syai-in qodiir, ithla'nii kadzaa wakadzaa innaka 'aaIa kulli syai-in qodiir.
Kemudian berzikir :
Allah, Allah………
HINGGA TIDUR. Maka insya-Allah selama tidur dapat berjumpa dengan seorang yang memberi tahu. Maksud perkara ghaib itu seperti : kandungan, orang pergi, pencuri, dan sebagainya.
4. FAEDAH AYAT KURSIY
Jika ayat kursiy itu dibaca pada telinga orang yang pengsan sebanyak 11 kali, insya Allah dapat sembuh,
Hikmah lagi jika ditulis dengan tinta misik za'faran air mawar dan ditambah surah lkhlas, surat AL-FALAQ an surat an-Nas , lalu dikalungkan orang yang kemasukan jin, insya Allah segera sembuh (sedar). Jika ada orang yang akan masuk menghadap pembesar namun takut murkanya, maka jika membaca ayat kursiy 1 kali lalu membaca surat ini:
Yaa hayyu yaa qayyumu yaa badii’as samaawaati wal urdli yaa dzal Jalaali wal-ikroom, as-aluka bihaqqi haadzihil ayaatil kariimati an taljama lisaana fulan hattaa laa yanthiqu illaa bikhoirin,
Maka insya-Allah dapat selamat. Boleh anda cuba!
5. GUNA DAPAT MEMPERMUDAH DALAM MENGHAFAL PELAJARAN
Firman Allah Ta'ala :
Ar rohmaanu 'allamat qur-aan. Kholaqal insaana allamahul bayaan. Aasy syamsu waf qomaru bihusbaan. Laa tuharrik bihi lisaanaka lita’jala bihi bal huwa qur-aanum majiid fii lauhim mahfuudzh.
Hikmahnya:
Hikmah ayat itu, jika ditulis pada piring lalu diberi air dan dilebur, kemudian diminum orang yang menghafalkan Alqur'an, atau menghafalkan ilmu syarak, insya Allah dapat segera hafal kalau meminumnya berulang-ulang, bahkan lebih utama lagi.
Termasuk perkara yang dapat mempercepat hafalan iaitu ayat dan do'a dibaca setiap hari, rupanya adalah:

6. BAHAN PENJERNIH HATI DAN MENCERDASKAN AKAL
Firman Allah Ta'ala :
Hikmahnya :
Hikmah ayat ini, bila ditulis di piring dengan memakai tinta misik za'faron dengan air mawar, lalu dilebur dengan air, terus diminumkan orang itu, diusahakan sampai tujuh hari, Insya Allah orang yang lemban dalam berfikir (bebal otaknya) akan jadi terang. Demikian pula orang suka pelupa atau was-was. Silakan anda amalkan.
7. MELEMPARI RUMAH MUSUH DAN UNTUK PELARIS
Firman Allah Ta'ala :

Falammaa jaa-a amrunaa ja'alnaa 'aaliya haa saafilahaa wa amtharnaa 'alaihaa hijaaratan min sijjiilin mandluud. Musawwamatan 'inda rabbika wamaa hiya minadzhdzhoolimiina biba'iid.
Hikmah ayat tersebut, jika ditulis pada genting, lalu dipendam (ditanam) di suatu tempat seperti di rumah atau di toko dan lainnya, maka tempat itu setiap malam terlihat dilempari batu seterusnya, selama genting_yang terpendam itu belum diambil. Khusus untuk rumah mesti tempat-tempat yang tidak baik.
Hikmahnya: )
Hikmah ayat tersebut juga untuk penglarisan. Caranya ditulis pada kertas atau kain, lalu untuk dipasang pada pintu toko (kedai)
Dan sebelum ayat itu ditulis supaya menulis khatamu Sulaiman ini.
8. AGAR MUDAH TERBUKA PINTU REZEKINYA, TABAH HATI DAN DIANGKAT PANGKATNYA
Firman Allah Ta'ala :
Robbanaa 'alaika tawakkalnaa wa-ilaika anabnaa wa-iIaikal mashiir. Robbanaa laa taj'alnaa fltnatal lilladziina kafaruu waghfirlanaa robbanaa innaka antal 'aziizul hakiim.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut, jika ditulis pada lempengan besi (logam yang nipis) atau emas atau perak murni, kuningan, tembaga atau timah, lalu ditempelkan pada rumah. Maka orang yang berada di rumah itu diberi kemudahan dalam soal rezeki, dikuatkan hatinya dari sagala cobaan, dimuliakan pangkatnya, dan dapat sukses segala maksudnya.

9. MENGETAHUI PERKARA YANG TIDAK NAMPAK (GHAIB)
Firman Allah Ta'ala :

Alloohu ya'lamu maa tahmilu kullu untsaa wamaa taghiidlul-arhaamu wamaa tazdaadu wakullu syai-in 'indahuu bimiqdaar, 'aalimul ghoibi wasysyahaadatil kabiirul muta 'aal.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut adalah untuk mengetahui perkara yang tidak nampak (ghaib). Caranya iaitu berpuasa hari Senin. Kemudian malam Selasa sesudah Subuh sebelum terbit matahari, ayat tersebut ditulis dengan tinta misik za'faron air mawar. Lalu disimpan di tempat yang tidak diketahui orang. Kemudian pada malam Rabu ketika akan tidur membaca :
Yaa 'aaliman bikhofaayaatil umuuri yaa man huwa 'alaa kuili syai-in qodiir, ithla'nii kadzaa wakadzaa innaka 'alGa kul/i syai-in qodiir.
10. UNTUK MENUNDUKKAN JIN, SYAITAN DAN MANUSIA
Firman Allah Ta'ala :
Wa-iy yuriiduu ayyakhda'uuka fa-inna hasbakalloohu huwalladzii ayyadaka binashrihii wabil mu-miniin, wa-allafa baina quluubihim lauanfaqta maa fil-ardli jamii'am maa allafto baina quluubihim walaakinnallooha allafa bainahum innahuu 'aziizun hakiim.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut untuk menolak kejahatan jin, syaitan ataupun kejahatan ratu dan pembesar yang zalim, musuh dan semua manusia yang ahli merosak. Caranya, ayat tersebut ditulis pada potongan sutera, lalu dibuat kopiah. Maka sewaktu dipakai, maka semua yang tersebut itu dapat tunduk dan takut .
11. SUPAYA BANYAK REZEKINYA
Firman Allah Ta'ala :
Walaqod makkannaakum fil-ardli waja'alnaa lakum fiihaa ma'aayisya qoliilam maa tasykuruun.
Hikmahnya :
Ayat tersebut jika ditulis lalu ditempelkan pada pintu rumah atau toko (kedai), insya Allah banyak rezekinya, Menulisnya pada hari Jum'at, waktunya sesudah Shalat, Jumaat.
12. UNTUK MENGHILANGKAN TIKUS
Firman Allah Ta'ala :
Qouluhu ta'aala.: Waqoolalladziina kafaruu lirusulihim lanukhrijannakum min ardlinaa au lata'uudanna fii millatinaa fa-auhaa iIaihim robbuhum lanuhlikannazhzhoolimiin.
Hikmahnya :
Hikmah ayat tersebut jika ditulis pada kayu zaitun sebanyak empat buah, menulisnya pada hari Rabu sebelum terbitnya matahari, lalu dipendam di tempat yang banyak tikusnya, baik di rumah ataupun di sawah, dipendam di bagian sudut (pojok), sewaktu akan memendam dengan membaca ayat itu tiga kali, insya Allah semua tikus sama pergi.

Petikan berikut pula diambil dari buku ini yang mirip ilmu seperti dalam mujarrobat

13. SELAMAT DARI MERBAHAYA
Firman Allah S.W.T :
Al Imran: 144 (SILA RUJUK AYAT INI PADA AL QURAN)
(WAMAA MUHAMMADUN ILLAA RASUULUN QAD KHALAT MIN QABLlHIR RUSULU, AFAIN MAATA AU QUTILAN QALABTUM 'ALAA A'QAABIKUM WA MAN YANQALIB ‘ALAA 'AQIBAIHI FALAN YADLUR RALLAAHA SYAI-AN WASAYAJZILLAAHUSY SYAAKI RIINA. SURAH ALl 'IMRAN : 144).
KHASIAT:
Bila ayat ini ditulis lalu dikantongi (dibungkus), maka insya Allah selamat dari tipu daya kejahatan jin dan manusia serta akan terhindar dari merbahaya apapun juga.

14. SELAMAT DARI PENCURIAN DAN KEBAKARAN
Firman Allah S.W.T :
Al Israak: 111(SILA RUJUK AYAT INI PADA AL QURAN)
(WAQULIL HAMDU LILLAAHIL LADZII LAM YATTAK HIDZ WALADAN WALAM YAKUN LAHUU SYARIIKUN FIL MULKI WALAM YAKUN LAHUU WALIYYUN MINADZDZULLI WAKABBIRHU TAKBIIRAN. SURAH ISRAA' : 111).
KHASIAT:
Bila ayat ini dibaca sewaktu akan tidur, maka dalam waktu semalamnya insya Allah dapat terjaga dari kecurian dan kebakaran.
15. BERWIBAWA, DITAKUTI DAN DIMULIAKAN ORANG
Firman Allah S.W.T :
Al Balaad: 1 - 10(SILA RUJUK AYAT INI PADA AL QURAN)
(LAA UQSIMU BIHAADZAL BALADI, WAANTA HIL LUN BIHAADZAL BALADI WAWALIDIN. WAMAA WA LADA. LAQAD KHALAQNAL INSAANA FII KABADIN AYAHSABU ANLAYYAQDIRA 'ALAIHI AHADUN. YA QUULU AHLAKTU MAALAN LUBADAN. AYAHSABU AN LAMYARAHUU AHADUN. ALAM NAJ'ALLAHUU ‘AINAINI. WALISAANAWWASYAFATAINI. WAHADAINA AHUN NAJDAINI. SURAH AL BALAD : 1 - 10).
KHASIAT:
Ayat ini ditulis pada jarik atau sarung, maka orang yang memakai jarik atau sarung itu ditakuti semua orang, berwibawa dan dimuliakan. Jika menghadap pembesar, maka apa yang diperlukan dipenuhi.

16. AGAR TIDAK KELIHATAN DI MEDAN PERANG
Firman Allah S.W.T :
Taahaa:77 dan Yaasin:9 (SILA RUJUK AYAT INI PADA AL QURAN)
(FADLRIB LAHUM THARIIQAN FIL BAHRI YABASAN LAA TAKHAAFU ARAKAWWALAA TAKHSYAA. WA JA'ALNAA MIM BAINI AIDIIHIM SADDAWWAMIN KHALFIHIM SADDAN FA-AGHSYAINAAHUM FAHUM LAA YUBSHIRUUN.) SURAH THAAHA : 77 dan SURAH YAA-SIIN : 9).
KHASIAT:
Apabila ada orang bepergian keluar daerah atau di daerahnya sendiri, hal mana disitu peperangan sedang berkecamuk, agar ia selamat, maka bacalah surat Az-Zalzalah lalu menggenggam debu dan ditaburkan kearah peperangan itu, kemudian tangannya disapukan kepalanya sambil membaca ayat tersebut diatas, maka insya Allah orang-orang yang sedang bertempur itu tidak melihatnya.
17. UBAT ANAK REWEL (meragam) TIDAK MAHU TIDUR
Firman Allah S.W.T :
(IDZ AWALFITYATU ILALKAHFI FAQAALLUU RABBANA AATINAA MILLADUNKA RAHMATAN WAHAY YI'LANAA MIN AMRINAA RASYADAN. "ADLARAB NA 'ALAA AADZAANIHIM FILKAHFI SININNA 'ADADAN. WAKHASYA'ATIL ASHWAATU LIRRAHMAANI FALAA TASMA'U ILLAAHAMSAN. SURAH AL-KAHFI : 10 - 11 dan SURAH THAAHA ; 108). (SILA RUJUK AYAT INI PADA AL QURAN)
KHASIAT:
Bila ayat ini ditulis dan ditambah dengan surat AL-Falaq dan surat An-Naas. lalu dibungkus dan dikalungkan anak yang rewel tidak mahu tidur, Insya Allah cepat berhenti dan mahu tidur.

18. MENGHILANGKAN TIKUS DI SAWAH ATAU DI RUMAH
Firman Allah S.W.T :
(LU'INALLADZIINA KAFARUU MIM BANII ISRA-IILA 'ALAA LISA ANI DAAWUUDA WA'IISABNI MARYA' MA DZAALIKA BIMAA ‘ASHAU WAK'AANUU YA’TA DUUNA. SURAH AL-MAAIDAH : 78). (SILA RUJUK AYAT INI PADA AL QURAN)
KHASIAT:
Apabila ayat ini ditulis pada genting yang dibuat dari lempung laut, menulisnya dengan paku, lalu ditanam pada sudut sawah atau rumah yang banyak tikus nya, insya Allah tikus-tikus semua pergi.
19. MENGUSIR JIN DAN SYAITAN DARI RUMAH
Firman Allah S.W.T :
(AFA-AMINA AHLUL QURAA AYYA'TIYAHUM BA’ SUNAA BAYAATAN WAHUM NAA-IMUUNA. AWAAMINA AHLUL QURAA AYYA'TIYAHUM BA'SUNAA DLUHAN WAHUM YAL'ABUUNA. AFA-AMINUU MAKRALLAAHI FALAA YA'MANU MAKRALLAAHI ILLAL QA UMUL KHAASIRUUNA. SURAH AL-A' RAAF : 97 - 99), (SILA RUJUK AYAT INI PADA AL QURAN)
KHASIAT:
Apabila ayat ini ditulis pada kertas, menulisnya pada permulaan bulan Muharram, lalu dihapus dengan air dan airnya dipercikkan ke empat sudut rumah. Maka insya Allah jika di rumah itu ada jin atau syaitan tentu akan keluar.

20. KHASIAT BISMILLAH
a. SAWAH TERJAGA DARI PENYAKIT.
Bila Bismillah anda tulis pada kertas sebanyak 101 kali, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan disumbat, lalu ditanam di tengah sawah, maka insya Allah sawah anda itu selamat dari penyakit-penyakit apa pun yang membahayakan.
b. TERJAGA DARI GANGGUAN SYAITAN, PENCU RI DAN MATI MENDADAK.
Bila anda baca 21 kali ketika hendak tidur, insya Allah semalam anda dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan, pencuri dan mati secara mendadak.
c. MENCERDASKAN FIKIRAN.
Bila anda baca 786 kali pada waktu malam dengan menghadapi air digelas, kemudian pagi harinya ketika matahari terbit air tersebut diminum, insya-Allah anda menjadi cerdas. Ini harus anda lakukan hingga 7 hari.
21. KHASIAT AL-FATIHAH.
a. AGAR SELAMAT DAN BAHAGIA.
Bila anda baca sebanyak 41 kali sesudah shalat sunnah qabliyah Shubuh (shalat sunnah sebelum shalat fardlu Shubuh) secara terus menerus, maka jika anda ingin pangkat keduniawian insya Allah berhasil, jika miskin menjadi kaya, jika punya hutang segera lunas, jika sakit segera semhuh, jika lemah menjadi kuat, menjadi mulia, ditakuti musuh, semua orang mencintai, semua kata-kata diperhatikan dan dipercayai masyarakat dan selamat dari segala bencana.
b. REZEKI MENGALIR DAN MAKSUDNYA BERHASIL.
Anda baca 21 kali setiap selesai shalat fardlu secara terus menerus, maka insya Allah rezki anda selalu mengalir bagai air bah, dijaga dari segala macam yang membahayakan, dimuliakan orang dan berhasil semua maksudnya.
c. MELEPAS TALI (ikatan) DAN MEMBUKA GEMBOK (mangga / kunci).
Apabila ada orang sedang dirantai atau dikunci dalam suatu ruangan maka rantai atau gembok dibacakan surah Al-Fatihah sebanyak 121 kali dengan hati yang khyusu', kemudian ditiupkan rantai atau gembok tadi 10 kali, insya-Allah akan lepas atau terbuka.
d. MENGHILANGKAN HATI/PIKIRAN YG BINGUNG
Jika surat Al-Fatihah ini ditulis pada piring lalu dilebur (dijiruskan) dengan air, kemudian diminumkan orang yang sedang susah dan bingung hati/pikirannya, maka insya-Allah segala kebingungan segera hilang.

22. KHASIAT SELAWAT MUNJIYAT: PEMBUKA REZEKI DAN HAJAT
(ALLAAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHALAATAN TUNJIINAA BIHAA MIN JAMII' IL AHWAALI WAL-AAFAATI WA TAQDLI LANAA BI HAA JAMII’AL HAAJAATI WA TUTHAHHIRU BIHAA MIN JAMII’IS SAYYI-AATI WA TARFA'UNAA BIHAA 'INDAKA A'LAD-DARAJAATI WA TUBALLIGHUNAA BIHAA AQSHAL GHAAYAATI MIN JAMII'IL KHAIRAATI FIL-HAYAATI WA BA'DAL MAMAATI).
KHASIAT:
Dibaca 40 kali, ,maka Allah SWT. menghilangkan segala kesusahan, memudahkan semua pekerjaan, mudah memperoleh rezeki, menerangkan hati, menaikkan pangkat, memperbaiki tingkah laku, membuka semua pintu kebaikan, mengindahkan ucapan, menjauhkan dari semua malapetaka, setiap orang (baik laki-laki maupun perempuan) yang melihatnya menjadi senang dan cinta. Tetapi harus dibaca setiap hari.
23. KHASIAT SELAWAT SYIFAA’ : UNTUK SIHAT TUBUH, KESELAMATAN DAN HATI MENJADI TERANG
(BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM. ALLAAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN THIBBIL QULUUBI WA DAWAA-IHAA WA SHIHHATIL ABDAA NI WA 'AAFIYATIHAA. WA NUURIL ABSHAARI WA DLIYAAIHAA WA QUWWATIL AJSAADI WA GHIDAA IHAA WA 'ALAA AALIHII WA SHAHBIHII WA SALLIM).
KHASIAT:
Khasiat Selawat Syifaa' ini, apabila dibaca tiap-tiap hari, maka :
1. Menyihatkan jasmani dan rohani.
2. Diberi keselamatan di dunia dan akhirat.
3. Hati menjadi terang benderang, dapat melihat mana yang hak dan mana yang salah.
4. Tubuh menjadi kuat, tidak mudah terkena pengaruh yang merosakkan.